Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Oferty pracy w WUP / Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. współpracy partnerskiej i rozwoju kapitału ludzkiego

Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. współpracy partnerskiej i rozwoju kapitału ludzkiego

Umowa na czas określony, w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

Wymagania niezbędne:

·         spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz 1202 -j.t.);

·         wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

·         minimalny 4 letni staż pracy;

·         znajomość zasad opracowywania i finansowania programów/projektów (głównie w obszarze rynku pracy) oraz zarządzania nimi;

·         znajomość zagadnień związanych z rynkiem pracy i polityką regionalną, w tym zwłaszcza z Małopolską;

·         znajomość międzynarodowych standardów w przygotowaniu i realizacji programów i projektów oraz współpracy instytucjonalnej;

·         znajomość zagadnień dotyczących budowania partnerstw;

·         znajomość zagadnień związanych z obszarem: współpracy partnerskiej, kształcenia osób dorosłych, szkoleń, edukacji (m.in. z PUP, MPKU);

·         znajomość zadań i roli instytucji rynku pracy;

·         znajomość zagadnień z obszaru uczenia się przez całe życie;

·         znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o samorządzie województwa;

·         znajomość zasad funkcjonowania EFS oraz programów operacyjnych współfinansowanych z EFS;

·         znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu województwa oraz zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;

·         znajomość finansów publicznych;

·         umiejętności prowadzenia działań promocyjnych i public relations;

·         umiejętności w zakresie planowania, organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi;

·         umiejętności zarządzania ryzykiem;

·         umiejętności planowania strategicznego.

Wymagania dodatkowe:

·         preferowane kierunki ukończonych studiów: zarządzanie, ekonomia, stosunki międzynarodowe;

·         mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisko kierowniczym lub samodzielnym w administracji samorządowej,

·         doświadczenie w zakresie koordynatora projektu, w jednostce realizującej zadania z zakresu zarządzania i wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE,

·         doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem współpracy międzyinstytucjonalnej,

·         wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,

·         umiejętność budowania współpracy instytucjonalno-partnerskiej,

·         umiejętność wystąpień publicznych, w tym współpracy z mediami,

·         umiejętność twórczego podejścia do rozwiązywania problemów,

·         komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski,

·         prawo jazdy kategorii B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Nadzór nad działaniami związanymi z inicjowaniem projektów własnych WUP, w tym:

·         tworzenie i nadzór nad warsztatami planistycznymi organizowanymi w WUP,

·         inicjowanie i nadzór nad wdrożeniem nowych obszarów działań projektowych

·         powoływanie i nadzór nad zespołami zadaniowymi ds. przygotowania projektów,

2)    współpraca merytoryczna z kierownikami w zakresie realizowanych przez nich projektów.

3)    Współpraca z partnerami (w tym z PUP, MPKU, MPOM) w zakresie inicjowania projektów, w tym
w szczególności:

 • inicjowanie oraz negocjowanie wspólnych przedsięwzięć partnerskich z Powiatowymi Urzędami Pracy,
 • dbałość o dobrą komunikację,
 • ocena współpracy,
 • akceptacja zaleceń i regulacji wewnętrznych dotyczących współpracy partnerskiej,
 • prowadzenie korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej jak również kontakt telefoniczny,
 • reprezentowanie urzędu w gremiach eksperckich w obszarze rynku pracy i uczenia się przez całe życia.

4)    Współpraca międzynarodowa z zakresie inicjowania i realizacji projektów, w tym reprezentowanie urzędu na forach międzynarodowych.

5)    Prowadzenie eksperckich wykładów, wystąpień, prezentacji w celu przekazywania wiedzy i doświadczenia oraz udział w spotkaniach o charakterze strategicznym w celu reprezentowania celów regionalnej polityki uczenia się przez całe życie.

6)    Skuteczne i efektywne zarządzanie procesami, zgodnie z obowiązującą mapą procesów.

7)    Zarządzanie ryzykiem w obszarach nadzorowanych i koordynowanych zadań, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie szczegółowymi regulacjami przyjętymi w WUP.

8)    Reprezentowania urzędu w gremiach eksperckich i innych, wynikające z pełnionej funkcji i w granicach udzielonego umocowania.

9)    Prowadzenie współpracy międzynarodowej.

10) Zarządzanie właściwymi procesami i  ryzykiem zgodnie z obowiązującymi zasadami zarządzania przyjętymi dla WUP.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),  
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
 • mile widziane kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów  potwierdzających pożądane                    w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

·         w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na Dzienniku Podawczym- na I piętrze, pokój 105) lub,

·         pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych  uprawnień do podpisu elektronicznego ((zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579) lub,

·         pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.

w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowie oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1 - parter.

Pozostałe informacje:

·         informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk (do 40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami);

·         w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%;

·         na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

·         w  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski;

·         Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru;

·         Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach  i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną;

·         Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone;

·         Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne;

·         Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.