Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Oferty pracy w WUP / Nabór na stanowisko księgowy ds. obsługi programów operacyjnych

Nabór na stanowisko księgowy ds. obsługi programów operacyjnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że termin składania aplikacji został przedłużony do dnia 21.07.2017 (liczy się data wpływu).

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że termin składania aplikacji został przedłużony do dnia 14.07.2017 (liczy się data wpływu).

___________________________________________________

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 31.12.2017 r.,  

z możliwością przedłużenia.

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);
 • średnie ekonomiczne lub średnie z udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi na stanowisko księgowego;
 • 6 miesięcy  doświadczenia zawodowego na stanowiskach finansowo-księgowych;
 •  znajomość przepisów z zakresu rachunkowości;
 • umiejętność prowadzenia ewidencji księgowej w  programie księgowym;
 • umiejętność dekretowania operacji gospodarczych;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
 • umiejętność koncentracji uwagi i pracy pod presją czasu;
 • dokładność i rzetelność;
 • terminowość, odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe: 

 •  preferowane wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kierunek: finanse, rachunkowość;
 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo-księgowych w administracji publicznej i/lub doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo – księgowych związanych z obsługą programów lub projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • mile widziana znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, rachunkowości budżetowej;
 • mile widziana wiedza na temat EFS, orientacja w założeniach  programów operacyjnych wdrażanych przez WUP, wiedza na temat zadań realizowanych przez WUP;
 • umiejętność obsługi programu księgowego Quorum F-K;
 • dobrej obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobrej obsługi programu Excel.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Przyjmowanie, rejestrowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym  wpływających do Zespołu Finansowego dokumentów księgowych  dotyczących realizacji programów operacyjnych.

2)    Sporządzanie dyspozycji przelewu środków dla beneficjentów programów operacyjnych.

3)    Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej w zakresie realizacji programów operacyjnych.

4)    Sporządzanie okresowych informacji, analiz i rozliczeń w zakresie wykorzystania środków na realizację programów operacyjnych.

5)    Przygotowanie danych do okresowych sprawozdań budżetowych w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej.

6)    Współpraca przy opracowywaniu planów finansowych w zakresie realizacji programów operacyjnych.

7)    Sprawdzanie wniosków o płatność beneficjentów w ramach programów operacyjnych pod względem finansowym.

8)    Sporządzanie dyspozycji dotyczących odprowadzania dochodów budżetowych, zwrotu środków odzyskanych od beneficjentów, oraz zwrotu niewykorzystanych środków.

9)    Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów i Zleceń w zakresie dotyczącym programów operacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór;
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV);  
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem);
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

·   w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na dzienniku Podawczym- na I piętrze, pok. 105) lub,

·   pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych  uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz.U. Nr 130 z 2001 r., poz. 1450 z późn. zmianami) lub,

·   pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków,

w terminie do dnia 7 lipca 2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Pozostałe informacje:

1.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk (do 40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami);

2.     W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne.

3.     Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowie oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1.

4.     Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5.     W  przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

6.     Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję
o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru.

7.     Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy,
 a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną.

8.     Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

9.     Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.