Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Oferty pracy w WUP / Nabór na stanowisko specjalisty ds. badań i analiz

Nabór na stanowisko specjalisty ds. badań i analiz

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz 1202 -j.t.);
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 • wiedza nt. metod prowadzenia badań społecznych i przygotowywania analiz społeczno-gospodarczych;
 • znajomość problematyki rynku pracy z uwzględnieniem województwa małopolskiego;
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu województwa;
 • umiejętność wykonywania czynności analitycznych i interpretacji informacji oraz przedstawiania wniosków;
 • umiejętność syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł;
 • umiejętność dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;
 • umiejętność pracy indywidualnej i grupowej (zespołowej)
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność i sprawność organizacyjna;
 • ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów;
 • komunikatywność i opanowanie;
 • dokładność i rzetelność;

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane kierunki ukończonych studiów: socjologia, ekonomia, ekonometria, statystyka;
 • mile widziane co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem badań i analiz;
 • znajomość przepisów prawa, w tym ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawa zamówień publicznych;
 • znajomość podstawowych danych izjawisk ekonomicznych polskiej gospodarki zzakresu rynku pracy;
 • znajomość statystyki publicznej;
 • znajomości metod statystycznych;
 • komunikatywna znajomość języka obcego - preferowany język angielski;
 • dobrej obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobrej obsługi programu Excel i PowerPoint;
 • obsługi pakietu SPSS.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdawczości przekazywanej przez powiatowe urzędy pracy oraz opracowywanie sprawozdań zbiorczych.

2)     Gromadzenie danych statystycznych z rynku pracy w oparciu o sprawozdawczość powiatowych urzędów pracy oraz inne źródła informacji.

3)     Przygotowywanie danych i zestawień statystycznych dla potrzeb samorządu województwa oraz partnerów zewnętrznych.

4)     Opracowywanie informacji i analiz z zakresu rynku pracy wynikających z bieżących potrzeb WUP oraz instytucji zewnętrznych.

5)     Gromadzenie i analizowanie opracowań statystycznych i innych materiałów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej pod kątem tendencji i charakterystycznych zjawisk na regionalnym i lokalnych rynkach pracy.

6)     Ocena oraz formułowanie wniosków i prognoz określających rozwój sytuacji na regionalnym rynku pracy na podstawie zgromadzonych informacji.

7)     Przygotowywanie analiz okresowych i problemowych mających na celu dostarczenie wiedzy o rynku pracy samorządowi województwa oraz partnerom zewnętrznym, w tym na potrzeby Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

8)     Badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy, w tym realizacja monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz badania Barometr zawodów.

9)     Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie związanym z prowadzonymi badaniami i analizami.

10)  Prowadzenie postępowań oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji badań i analiz, zakupu danych oraz usług związanych z prowadzonymi badaniami.

11)  Nadzór nad zadaniami realizowanymi przez firmy zewnętrzne, w tym rozliczanie i odbiór wyników badań.

12)  Opracowywanie i analizowanie danych pochodzących z prowadzonych badań, przygotowywanie raportów pobadawczych.

13)  Udział w działaniach związanych z upowszechnianiem wyników badań i analiz, w tym przygotowywanie prezentacji, artykułów, informacji prasowych itp.

14)  Realizacja zadań w zakresie badań rynku pracy, opracowań, prognoz, ekspertyz i analiz wykonywanych na zlecenie ministra właściwego do spraw pracy w trybie art. 109 ust. 7a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

15)  Zarządzanie serwisem internetowym „Barometr zawodów" służącym do realizacji badania „Barometr zawodów" oraz prezentowania jego wyników

16)  Gromadzenie i opracowywanie danych na potrzeby informacji nt. sytuacji na rynku pracy w zawodach zgodnie ze schematem wypracowanym w komponencie ponadnarodowym projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji oraz publikowanie opracowanych danych w serwisie internetowym „Małopolski pociąg do kariery".

17)  Współpraca w zakresie gromadzenia danych do monitorowania rzeczowego i finansowego Programów Operacyjnych.

18)  Współpraca w zakresie opracowywania sprawozdań z realizacji Programów Operacyjnych

19)  Współpraca w zakresie przygotowywania raportów i zestawień monitorujących  Programów Operacyjnych.

20)  Współpraca w zakresie opracowywania analiz i ocen stanu realizacji Programów Operacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),  
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
 • mile widziane kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów  potwierdzających pożądane  w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (na Dzienniku Podawczym- na I piętrze, pokój 105) lub,
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz.U. Nr 130 z 2001 r., poz. 1450 z późn. zmianami) lub,
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.

w terminie do dnia 28.02.2017 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/wupwkrakowie oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1 - parter.

Pozostałe informacje:

 • informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk (do 40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku (między piętrami);
 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%;
 • na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski;
 • Dyrektor WUP w Krakowie w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o unieważnieniu lub nierozstrzygnięciu naboru;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy,
  a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną;
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone;
 • Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne;
 • Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.