Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Zamówienia publiczne / Dialog techniczny / Ogłoszenie dotyczące dialogu technicznego w ramach zamówienia na uruchomienie i obsługę systemu bonów szkoleniowych

Ogłoszenie dotyczące dialogu technicznego w ramach zamówienia na uruchomienie i obsługę systemu bonów szkoleniowych

dla osób indywidualnych oraz stworzenie narzędzia informatycznego wspierającego obsługę ww. systemu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w dialogu technicznym w zakresie planowanego zamówienia na uruchomienie i obsługę systemu bonów szkoleniowych dla osób indywidualnych oraz stworzenie narzędzia informatycznego wspierającego obsługę ww. systemu.

Niniejsze ogłoszenie nie jest zaproszeniem do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne. Dialog ten poprzedza wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy.

 

   

 1. Opis przedsięwzięcia
 2. Usługa uruchomienia i obsługi systemu bonów szkoleniowych dla osób indywidualnych oraz stworzenia narzędzia informatycznego wspierającego obsługę ww. systemu realizowana będzie w ramach projektu systemowego pn. „Kierunek Kariera" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Celem ww. projektu jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących i uczących się na terenie Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (os. po 50 r. ż., o niskich kwalifikacjach oraz os. niepełnosprawnych). W okresie realizacji projektu tj. 01.01.2016-30.06.2023 z pomocy skorzysta 46 500 osób, w tym przeszkolonych zostanie ok. 23 500.

 

Podstawową formą wsparcia w projekcie jest objęcie wszystkich uczestników usługami doradztwa zawodowego, w tym diagnozą kompetencji. Efektem pracy z doradcą zawodowym będzie opracowany bilans kariery stanowiący podstawę indywidualnej ścieżki rozwoju. Zasadniczą formą wsparcia dla realizacji indywidualnej ścieżki rozwoju, proponowaną w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb uczestników, będzie możliwość skorzystania ze szkoleń/kursów/studiów podyplomowych/kształcenia w formach szkolnych (w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych tj. ICT oraz języków obcych, a także innych kompetencji, w zakresie których możliwe jest uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem) oraz skorzystania z potwierdzania kwalifikacji. Realizacja tych usług będzie przebiegać zgodnie z wypracowanym przez WUP Kraków mechanizmem podmiotowego finansowania szkoleń z zastosowaniem bonów szkoleniowych, przy wykorzystaniu katalogu instytucji gwarantujących należytą jakość oferowanych usług.

  Przedmiotowy dialog techniczny dotyczy uruchomienia i obsługi systemu bonów szkoleniowych i obejmuje m. in.:

    

  • przygotowanie projektu graficznego bonów wraz z zabezpieczeniami, wydruk bonów oraz ich dystrybucję do uczestników projektu;
  • aktualizację procedur w zakresie obsługi systemu bonów szkoleniowych;
  • uruchomienie i prowadzenie Telefonicznego Biura Obsługi Klienta;
  • informowanie usługodawców będących w systemie o zasadach i wymaganiach związanych z rozliczaniem bonów, w tym w szczególności o sposobie weryfikacji, czy bon przedstawiany przez uczestnika projektu jest prawidłowy;
  • udzielanie pomocy de minimis oraz wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis w przypadku, gdy uczestnikiem projektu jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (15% uczestników);
  • przyjmowanie wpłat wkładu własnego od uczestników projektu;
  • odbieranie od usługodawców i weryfikowanie dokumentów rozliczeniowych tj. zrealizowanych bonów rozwojowych, kopii rachunków/faktur VAT oraz kopii zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających nabycie kompetencji/kwalifikacji;
  • dokonywanie w imieniu uczestników projektu rozliczeń zrealizowanych szkoleń/kursów/studiów podyplomowych;
  • dokonywanie ostatecznych rozliczeń umów o dofinansowanie zawartych z uczestnikami projektu uwzględniające zwroty niewykorzystanych bonów;
  • prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby WUP Kraków;
  • stworzenie i udostepnienie Zamawiającemu narzędzia informatycznego do zarządzania systemem bonów szkoleniowych pozwalającego na: nadzór nad obiegiem bonów, dostęp do bazy instytucji szkoleniowych, dostęp do bazy osób indywidualnych korzystających ze wsparcia bonowego, obejmującego elementy związane ze zgłaszaniem się osób indywidualnych do systemu (etap rekrutacji) oraz z rozliczaniem z usługodawcami.
  •  

   Podmioty deklarują uczestnictwo w dialogu, w formie wniosku o dopuszczenie do dialogu technicznego w przeciągu 3 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Wniosek należy zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: bsikora@wup-krakow.pl (w tytule maila proszę umieścić sformułowanie „Dialog techniczny - system bonów szkoleniowych") lub przesłać na adres:

   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

   Plac Na Stawach 1

   30-107 Kraków

   z dopiskiem na kopercie „Dialog techniczny - system bonów szkoleniowych". Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, w języku polskim i zawierać następujące dane:

   1. Nazwę zainteresowanego podmiotu, jego siedzibę i adres, adres e-mail, a także numer telefonu (wskazane jest podanie danych osoby do kontaktu).
   2. Opis spełnienia wymogów określonych w pkt 4. w formie informacji na temat realizacji projektów i przedsięwzięć.
   3. Oświadczenie osoby/osób podpisującej/podpisujących wniosek, że jest/są upoważnione do reprezentowania zainteresowanego podmiotu.
   4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia i przyjęciu warunków w nim określonych.

 

2. Sposób i terminy prowadzenia dialogu. 

Zamawiający skontaktuje się z wybranymi podmiotami (pocztą elektroniczną na wskazany w deklaracji adres), które zostaną dopuszczone do dialogu, w terminie 1 dnia od zakończenia przyjmowania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego. Dialog będzie prowadzony przez 1 tydzień od momentu poinformowania podmiotów w nim uczestniczących. Termin ten może zostać wydłużony lub skrócony przez zamawiającego, o czym uczestnicy dialogu zostaną poinformowani. Podmioty uczestniczące w dialogu technicznym zostaną również poinformowane o jego zakończeniu.

Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z podmiotami dopuszczonymi do dialogu technicznego w formie korespondencji drogą elektroniczną oraz spotkań. Pierwsze spotkanie planowane jest w dniu 26 stycznia 2016 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Osoby do kontaktu:

Beata Sikora: bsikora@wup-krakow.pl, tel. (12) 61 98 493

Liliana Wasztyl: lwasztyl@wup-krakow.pl, tel. (12) 61 98 493

 

3. Zakres dialogu.

Zakres dialogu technicznego będzie obejmował:

- przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia;

- opracowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- określenie zapisów zawartych we wzorze umowy.

Warunkiem dopuszczenia do dialogu jest realizowanie przez podmiot podobnych projektów/przedsięwzięć, polegających na obsłudze systemu bonowego (druk, dystrybucja, nadzór nad obiegiem i rozliczaniem znaków legitymacyjnych), a także dysponowanie doświadczonymi, kompetentnymi pracownikami w tym zakresie.

 

4. Wymogi jakie należy spełnić, aby do dialogu zostać dopuszczonym.

Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski.

5. Informacje dodatkowe

Dialog będzie miał charakter jawny.Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. W razie przekazania zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane, konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.