Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o zawarciu umowy / Rok 2012 / listopad 2012 / Druk publikacji dla projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Druk publikacji dla projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4227110, faks 012 4229785.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk publikacji dla projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk publikacji dla projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Usługa obejmuje dostawę publikacji i jej wniesienie do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Know How Piotr Kaczmarczyk, os. Chełmońskiego 255, 31-348 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6975,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6200,00

Oferta z najniższą ceną: 5796,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10270,50

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie druku publikacji ( bez projektowania i składu. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4227110, faks 012 4229785.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk publikacji dla projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk publikacji dla projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji realizowanego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Usługa obejmuje dostawę publikacji i jej wniesienie do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Know How Piotr Kaczmarczyk, os. Chełmońskiego 255, 31-348 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6975,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6200,00

Oferta z najniższą ceną: 5796,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10270,50

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie druku publikacji ( bez projektowania i składu. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.