Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o zawarciu umowy / Rok 2015 / maj 2015 / Opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawa publikacji dla projektu Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych

Opracowanie graficzne, skład, wydruk i dostawa publikacji dla projektu Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych

Numer ogłoszenia: 128622 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63744 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 4227110, faks 12 4229785.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa opracowania graficznego, składu, wydruku i dostawy publikacji dla projektu Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie edytorskie publikacji, layouty środka i okładki w licencjonowanych programach edytorskich i graficznych celem przygotowania do druku (przez opracowanie rozumie się m.in. retusz i obróbkę nadesłanych materiałów, w tym: zdjęć, motywów graficznych, skanów, rysunków, schematów, wykresów, tabeli nadesłanych przez Zamawiającego) zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego; 2) Przygotowanie publikacji zgodnie z wytycznymi Systemu Identyfikacji WUP. Projekt publikacji powinien być spójny z założeniami cyklu wydawniczego WUP (wzory publikacji wydawanych przez WUP znajdują się na stronie: www.wup-krakow.pl/o-wup/publikacje-wup-krakow); 3) W celu przygotowania materiałów Wykonawca wykorzysta czcionki własne lub zakupione, które będą zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej WUP. Czcionki dopuszczane w Systemie Identyfikacji Wizualnej: Trade Gothic Condensed No18, Trade Gothic Condensed No18 Oblique, Trade Gothic Roman, Trade Gothic Oblique, Trade Gothic Bold Oblique, Trade Gothic Light, Trade Gothic Light Oblique - liternictwo stosowane dla nagłówków; Lucida, Lucida Italic, Lucida Bold, Lucida Bold Italic, Lucida Condensed, Lucida Condensed Italic, Lucida Condensed Bold, Lucida Condensed Bold Italic - liternictwo stosowane dla tekstu w środku publikacji. Wykonawca musi dysponować zestawem czcionek z polskimi znakami diakrytycznymi. 4) Estetyczne przygotowanie całości zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego; 5) Korekta językowa, stylistyczna oraz pod kątem wizualnym, skład i łamanie tekstu (Zamawiający czuwa nad merytoryką publikacji); 6) Wykonanie czynności niezbędnych do przygotowania materiału do składu i druku; 7) Zaproponowanie minimum 3 różnych, indywidualnych projektów layoutów okładki oraz środka publikacji, a także nadruku na płytę cd; 8) Po zaakceptowaniu materiału przez Zamawiającego - przygotowanie wydruków próbnych (okładki i wybranych czterech stron środka publikacji wskazanych przez Zamawiającego); 9) Przekazanie Zamawiającemu złożonej publikacji w formatach: AI i/lub CDR i/lub INDD i/lub EPS oraz obowiązkowo PDF; 10) Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przygotowanego projektu publikacji; 11) Umieszczenie na płytach cd publikacji w formacie pdf oraz ostatecznej wersji modelu zlecania działań aktywizacyjnych w formacie pdf (ostateczną wersję modelu dostarczy Wykonawcy Zamawiający nie później niż 31 lipca br.); 12) Wydruk i dostarczenie publikacji w 1000 egzemplarzy wraz z insertem w postaci płyty cd umieszczonym w każdym egzemplarzu (sposób transportu oraz opakowanie publikacji musi zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniem). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIW oraz wzór umowy z załącznikami...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2, 79.82.11.00-6, 79.82.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt EXPRESS DO ZATRUDNIENIA - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28354,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12915,00

  • Oferta z najniższą ceną: 12915,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30688,50

  • Waluta: PLN.