Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Zamówienia publiczne / Unieważnienia postępowań / Rok 2011 / marzec 2011 / Druk publikacji projektu „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”

Druk publikacji projektu „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”

Kraków dnia 23.03.2011 r.
numer sprawy OZ.Z.271-8/11

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 2 ustawy p.z.p.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23.03.2011 r. godz. 9:00 wpłynęła tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta Wykonawcy Drukarnia LEYKO Sp. z o.o. Ul. Romanowicza 11; 30-702 Kraków, który zaoferował za realizację zamówienia cenę brutto 34 773,76  zł. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, że niżej wymienione oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę druku publikacji projektu „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji" w trybie zapytania o cenę została odrzucone z następujących przyczyn faktycznych i prawnych.

Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o.; 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 5)

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie był zaproszony do składania ofert.

Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: PASAŻ Sp. z o.o.; 30-362 Kraków, ul. Rydlówka 24

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 5)

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie był zaproszony do składania ofert.