Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / WUP / Zamówienia publiczne / Wyniki postępowań / Rok 2010 / lipiec 2010 / Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, 20.07.2010

Numer sprawy: OZ-Z.271-12/10

I. Wybór Wykonawcy

       Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) informuje, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Nr 6 złożona przez Wykonawcę: Poligraficzny Zakład Usługowy DRUKMAR,
Ul. Rzemieślnicza 10, 32-080 Zabierzów. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i uzyskała najwyższą ocenę punktową, wynoszącą 100 pkt..

W przedmiotowym postępowaniu złożono 10 ofert.

Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu.

Punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Punktacja w kryterium cena 100%

Razem punktacja

1

HYPERFOX ADVERTISEMENT AGENCY Katarzyna Żułkiewska-Bodden

Ul. Boya Żeleńskiego 25c

35-105 Rzeszów

-

-

2

EXPOL - P. Rybiński, J. Dąbek Sp. Jawna

Ul. Brzeska 4

87-800 Włocławek

-

-

3

MM Druk Serwis Sp. z o.o.

Ul. Żaglowa 13

31-979 Kraków

85,83

85,83

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna

Al. Piastów 42

71-062 Szczecin

82,02

82,02

5

Go! Print Krzysztof Górecki

Ul. 29 Listopada 26a

32-050 Skawina

-

-

6

Poligraficzny Zakład Usługowy DRUKMAR

Ul. Rzemieślnicza 10

32-080 Zabierzów

100

100

7

„PASAŻ" Spółka z o.o.

Ul. Rydlówka 24

30-363 Kraków

-

-

8

Agencja Reklamowa Cieślik „STUDIO L" Sp. J.

Ul. Podbipięty 7

31-980 Kraków

45,70

45,70

9

Pro Net Management & IT Service

Ul. Oboźna 17

30-011 Kraków

-

-

10

Jocker Studio sp. j. T. Maksym, J. Trompeter-Maksym

Ul. Darasza 5

30-826 Kraków

-

-

 

II. Wykonawcy wykluczeni / oferty odrzucone

- oferta nr 1 Wykonawcy:

HYPERFOX ADVERTISEMENT AGENCY

Katarzyna Żułkiewska-Bodden

Ul. Boya Żeleńskiego 25c,

35-105 Rzeszów

Uzasadnienie faktyczne:

            W trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 08.07.2010 r. (czwartek) zawiadomił Wykonawcę o poprawie omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie Wykonawca został wezwany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnego stanowiska w tej kwestii w terminie nie dłuższym niż 3 dni, tj. do dnia 12.07.2010 r. (poniedziałek).

W w/w terminie Zamawiający nie otrzymał jednak - wyrażonej w formie pisemnej - zgody na poprawę omyłek. Art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych ustanawia - jako jedną z naczelnych zasad w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - zasadę pisemności. Dla skuteczności podjętej czynności, stosownie do treści pouczenia, Wykonawca winien przesłać wymienione pismo, opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej, drogą pocztową lub osobiście dostarczyć do siedziby Zamawiającego w oznaczonym terminie.

Podstawa prawna:

       Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

- oferta nr 2 Wykonawcy:

EXPOL - P. Rybiński, J. Dąbek Sp. Jawna

Ul. Brzeska 4,

87-800 Włocławek

Uzasadnienie faktyczne:

W trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 08.07.2010 r. (czwartek) zawiadomił Wykonawcę o poprawie omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie Wykonawca został wezwany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnego stanowiska w tej kwestii w terminie nie dłuższym niż 3 dni, tj. do dnia 12.07.2010 r. (poniedziałek).

W w/w terminie Zamawiający nie otrzymał jednak - wyrażonej w formie pisemnej - zgody na poprawę omyłek. Do siedziby Zamawiającego pismo zawierające zgodę na poprawę omyłek wpłynęło w dniu 16.07.2010 r., zatem Wykonawca nie wyraził zgody w ustawowym terminie. Art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych ustanawia - jako jedną z naczelnych zasad w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - zasadę pisemności. Dla skuteczności podjętej czynności, stosownie do treści pouczenia, Wykonawca winien przesłać wymienione pismo, opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej, drogą pocztową lub osobiście dostarczyć do siedziby Zamawiającego w oznaczonym terminie.]

Podstawa prawna:

       Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

- oferta nr 5 Wykonawcy:

Go! Print Krzysztof Górecki

Ul. 29 Listopada 26a,

32-050 Skawina

Uzasadnienie faktyczne:

W trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 08.07.2010 r. (czwartek) zawiadomił Wykonawcę o poprawie omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie Wykonawca został wezwany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnego stanowiska w tej kwestii w terminie nie dłuższym niż 3 dni, tj. do dnia 12.07.2010 r. (poniedziałek). Jako dowód doręczenia zawiadomienia Zamawiający posiada potwierdzenie transmisji danych.

W w/w terminie Zamawiający nie otrzymał jednak - wyrażonej w formie pisemnej - zgody na poprawę omyłek. Art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych ustanawia - jako jedną z naczelnych zasad w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - zasadę pisemności. Dla skuteczności podjętej czynności, stosownie do treści pouczenia, Wykonawca winien przesłać wymienione pismo, opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej, drogą pocztową lub osobiście dostarczyć do siedziby Zamawiającego w oznaczonym terminie.

Podstawa prawna:

       Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.. 3.

- oferta nr 7 Wykonawcy:

„PASAŻ" Spółka z o.o.

Ul. Rydlówka 24,

30-363 Kraków

Uzasadnienie faktyczne:

W trybie art. 87 ust. 2 pkt.. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 08.07.2010 r. (czwartek) zawiadomił Wykonawcę o poprawie omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie Wykonawca został wezwany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnego stanowiska w tej kwestii w terminie nie dłuższym niż 3 dni, tj. do dnia 12.07.2010 r. (poniedziałek). Jako dowód doręczenia zawiadomienia Zamawiający posiada potwierdzenie transmisji danych.

W w/w terminie Zamawiający nie otrzymał jednak - wyrażonej w formie pisemnej - zgody na poprawę omyłek. Do siedziby Zamawiającego pismo zawierające zgodę na poprawienie omyłek wpłynęło w dniu 13.07.2010 r., zatem Wykonawca nie wyraził zgody w ustawowym terminie. Art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych ustanawia - jako jedną z naczelnych zasad w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - zasadę pisemności. Dla skuteczności podjętej czynności, stosownie do treści pouczenia, Wykonawca winien przesłać wymienione pismo, opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej, drogą pocztową lub osobiście dostarczyć do siedziby Zamawiającego w oznaczonym terminie.

Podstawa prawna:

       Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.. 3.

- oferta nr 9 Wykonawcy:

Pro Net Management & IT Service

Ul. Oboźna 17,

30-011 Kraków

Uzasadnienie faktyczne:

W trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, w dniu 08.07.2010 r. wezwano Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Składając ofertę, Wykonawca nie przedstawił bowiem listów referencyjnych, wystawionych i poświadczonych przez odbiorców usług, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych, udzielonych w okresie ostatnich 3 lat (liczonych od dnia złożenia oferty), potwierdzających należyte wykonanie zamówienia.

            Wezwany Wykonawca nie przedstawił jednak w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (tj. do dnia 13.07.2010 r.) wymaganej dokumentacji. W związku z powyższym, wobec braku spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, firma Pro Net Management & IT Service została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zaś jej ofertę uznano za odrzuconą.

 Ponadto Wykonawca został zawiadomiony w trybie art. 87 ust. 2 pkt.. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych przez Zamawiającego w dniu 08.07.2010 r. (czwartek) o poprawie omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie wezwano Wykonawcę do dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnego stanowiska w tej kwestii w terminie nie dłuższym niż 3 dni, tj. do dnia 12.07.2010 r. (poniedziałek). Jako dowód doręczenia zawiadomienia Zamawiający posiada potwierdzenie transmisji danych. Do siedziby Zamawiającego pismo zawierające zgodę na poprawienie omyłek wpłynęło w dniu 13.07.2010 r., zatem Wykonawca nie wyraził zgody w ustawowym terminie. W związku z powyższym - niezależnie od przyczyn wykluczenia - Wykonawca naruszył także przepis art. art. 89 ust 1 pkt. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w myśl którego oferta podlega odrzuceniu wobec braku wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

Podstawa prawna:

            Na podstawie art. 24 ust. 2 pkrt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz art. 24 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- oferta nr 10 Wykonawcy:

Jocker Studio sp. j. T. Maksym, J. Trompeter-Maksym

Ul. Darasza 5

30-826 Kraków

Uzasadnienie faktyczne:

W trybie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający w dniu 08.07.2010 r. (czwartek) zawiadomił Wykonawcę o poprawie omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie Wykonawca został wezwany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego pisemnego stanowiska w tej kwestii w terminie nie dłuższym niż 3 dni, tj. do dnia 12.07.2010r. (poniedziałek). Jako dowód doręczenia zawiadomienia Zamawiający posiada potwierdzenie transmisji danych.

W w/w terminie Zamawiający nie otrzymał jednak - wyrażonej w formie pisemnej - zgody na poprawę omyłek. Art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych ustanawia - jako jedną z naczelnych zasad w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - zasadę pisemności. Dla skuteczności podjętej czynności, stosownie do treści pouczenia, Wykonawca winien przesłać wymienione pismo, opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej, drogą pocztową lub osobiście dostarczyć do siedziby Zamawiającego w oznaczonym terminie.

Podstawa prawna:

       Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

III. Umowa

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 5 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.