Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Efektywność walidacji uczenia się nieformalnego i pozaformalnego

Efektywność walidacji uczenia się nieformalnego i pozaformalnego

Projekt "Efektywność polityk i programów dotyczących walidacji uczenia się nieformalnego i pozaformalnego dla wchodzenia na rynek pracy i mobilności - perspektywa jednostki i pracodawcy", realizowany w ramach Programu Erasmus+, stara się ocenić efektywność programów walidacji pod kątem korzyści, jakie jednostka wynosi z uznawania efektów wcześniejszego uczenia się. Z tego też powodu koncentruje się na tym, czy i jak procedury i programy walidacji wspierają włączanie się jednostki w rynek pracy, zatrudnialność i dalsze ścieżki uczenia się.

Poprzez wprowadzenie perspektywy biograficznej do procesu walidacji oraz identyfikację roli pracodawcy dla walidacji i uznawania efektów wcześniejszego uczenia się projekt stara się wzmocnić efektywność praktyk dotyczących walidacji uczenia się nieformalnego i pozaformalnego w Danii, Niemczech, Polsce i Turcji.

Dodatkowo, projekt dokona przeglądu postępu tych polityk i programów w czasie trwania projektu. Rezultaty tego przeglądu, badania empiryczne i kilka studiów przypadku dotyczących przedsiębiorstw zostaną włączone do bieżącego dialogu dotyczącego polityki walidacji uczenia się nieformalnego i pozaformalnego, a także znajdą odzwierciedlenie we wspólnie tworzonym module szkoleniowym służącym praktykom z zakresu walidacji uczenia się nieformalnego i pozaformalnego.

Jako Strategiczne Partnerstwo dla Edukacji Dorosłych projekt wzmacnia wymianę, jak i też współpracę pomiędzy ośmioma organizacjami partnerskimi uczestniczącymi w projekcie, co pozwala łączyć doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną. W oparciu o proces wspólnego uczenia się, projekt przyczynia się do wzmocnienia przejrzystości i uznawania umiejętności i kwalifikacji oraz ułatwienia włączania się w rynek pracy poprzez dostęp do szkoleń i uznawanie kompetencji dla wszystkich.

Projekt jest koordynowany przez Centrum Pracy i Edukacji Politycznej na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech.

Okres realizacji: 1.09.2016 – 31.08.2019.

 


 

EffectVPL - Effectiveness of Validation of Prior Non-formal and Informal Learning

Duration: 01.09.2016 - 31.08.2019

The Erasmus+ project Effectiveness of VPL Policies and Programmes for Labour Market Inclusion and Mobility - Individual and Employer Perspectives (EffectVPL) seeks to evaluate the effectiveness of validation programmes in terms of how the recognition of prior learning benefits the individual. The focus thereby will be placed on if and how validation procedures and programmes support individuals' labour market inclusion, employability and further learning pathways. Through introducing biographical perspectives into the validation process and identifying the role of employers for validation and recognition of prior learning (VPL), the project seeks to enhance the effectiveness of VPL practice in Denmark, Germany, Poland and Turkey. In addition, the project will review the advancement of VPL policies and programmes over the project period. The results of the review, empirical investigations and several company case studies will be channelled into the on-going VPL policy dialogue and also be reflected in a jointly developed training module to support VPL practitioners. As a Strategic Partnership for Adult Education, the project enhances the exchange as well as the cooperation between the eight partner organisations participating in the project that combine practical expertise and theoretical background knowledge. Based on a common learning process, the project contributes to enhancing the transparency and recognition of skills and qualifications and facilitating labour market inclusion through access to training and recognition of competences for all. The project is coordinated by the Center for Labour and Political Education, University of Bremen.

Contact:
Dr. Simone Haasler
Phone: +49 (0) 421 - 218 56 724
E-Mail: haasler(at)uni-bremen.de

Dr. Eva Anslinger
Phone: +49 (0) 421 - 218 56 712
E-Mail: eva.anslinger(at)uni-bremen.de

Franziska Laudenbach
Phone: +49(0)421 - 218 56 713
E-Mail: f.laudenbach(at)uni-bremen.de

Partner Organisations:

Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Deutschland
www.arbeit.bremen.de

VIA University College, Denmark
www.viauc.com

Sosu Aarhus, Denmark
www.sosuaarhus.dk

Boğaziçi Üniversitesi, Turkey

www.boun.edu.tr

IMECE KADIN DAYANISMA DERNEGI, Turkey
www.kadinlarinimecesi.org

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellonskiego Sp. z o.o., Poland
www.wszechnica.uj.pl

Wojewodztwo Malopolskie - Wojewodzki Urzad Pracy w Krakowie, Poland
http://www.wup-krakow.pl

Funding:
Erasmus+

Volume:

397 752 Euro