Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Konserwator

Konserwator

KONSERWATOR - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA

 

Cel projektu:

Pomoc osobom, którym przez dłuższy czas nie udało się znaleźć zatrudnienia oraz osobom nie posiadającym wystarczająco atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych bądź też doświadczenia zawodowego dla znalezienia zatrudnienia.

Cele szczegółowe projektu:

  1. nabycie nowych bądź utrwalenie uzyskanych w projekcie kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
  2. uzyskanie doświadczenia zawodowego;
  3. pozyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych do samodzielnego poruszania się na rynku pracy;
  4. podniesienie samooceny osób pozostających bez zatrudnienia odnośnie własnych kwalifikacji i umiejętności oraz możliwości powrotu na rynek pracy.

Formy wsparcia:

Pomoc osobom wymaga stosowania różnych instrumentów i form, odpowiednich do ich potrzeb i możliwości. Osoby będą objęte kompleksowym wsparciem, na które złoży się: doradztwo zawodowe służące rozpoznaniu potrzeb i określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego w ramach projektu, a także przygotowujące do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, zatrudnienie subsydiowane bądź staż zawodowy, szkolenie zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Szansę podniesienia swojej atrakcyjności i mobilności zawodowej osoby te uzyskają w podmiotach z sektora kultury, realizujących zadania w jednym z najważniejszych obszarów rozwoju strategicznego Małopolski: zachowanie i rewitalizacja substancji zabytkowej oraz ochrona krajobrazu kulturowego w Małopolsce. Wśród nich będą samorządowe instytucje kultury, gminy, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, kościelne osoby prawne zarządzające obiektami sakralnymi.

Krótki opis projektu:

Projekt jest realizowany w formie rocznych edycji (I edycja: 2011; II edycja: 2012, III edycja 2013, IV edycja 2014), w ramach których przeprowadza się cykl działań:

1. pozyskanie ofert zatrudnienia subsydiowanego bądź staży zawodowych (poprzez konkurs na wyłonienie organizatorów form wsparcia);

2. rekrutacja uczestników;

3. objęcie uczestników kompleksowym sekwencyjnym wsparciem.

W ten sposób zagwarantowana będzie możliwość aktywizowania osób spośród grupy docelowej przez cały okres realizacji projektu, gwarantująca jednocześnie osiągnięcie wartości dodanej - zapewnienia przez kilka lat kadr instytucjom z sektora kultury.

Odbiorcy projektu:

Grupę docelową stanowi 690 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy z terenu Małopolski, które doświadczają największych trudności z wejściem bądź z powrotem na rynek pracy.

Co najmniej 15% z tej grupy zostanie objętych wsparciem Trenera Zatrudnienia Wspieranego jako specyficznej metody pracy z osobami mającymi szczególne problemy na rynku pracy, wynikającymi z ich osobistych postaw i życiowych zdarzeń oraz braku doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Będą to osoby, w stosunku do których bariery związane z wejściem na rynek pracy (brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego lub kwalifikacji zawodowych koniecznych do znalezienia zatrudnienia bądź utrzymania go)  łączą się bądź są pochodną innych obciążeń, tworząc łącznie realną bądź potencjalną sytuację wykluczenia społecznego.

Biorąc pod uwagę znaczny wzrost wskaźnika bezrobocia w odniesieniu do osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych zakłada się, że osoby z tych grup stanowić będą min. 10 % uczestników projektu.

Okres realizacji projektu:

1 XII 2010 - 28 II 2015

Wartość projektu i źródło finansowania:

10 mln zł pochodzące w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.