Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / ABC Gospodarki Społecznej
 

ABC Gospodarki Społecznej

ABC Gospodarki Społecznej

Domena projektu

Rozwój ekonomii społecznej oraz promocja innowacyjnych form wsparcia dla osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Zespół projektowy:

Lider projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w Kluczach,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL” w Nowym Sączu.

 

Główne cele projektu:

Cel ogólny:
aktywizacja zawodowa  i społeczna osób mających trudności z wejściem, bądź powrotem na rynek pracy, a także wsparcie dla powstawania i rozwoju podmiotów aktywizacji społecznej i zawodowej w Małopolsce.
Cele szczegółowe:

  •  wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • wzrost liczby podmiotów aktywizacji zawodowej w regionie i usprawnienie ich działalności.

    

   Krótki opis projektu:

   Naszymi klientami były najczęściej osoby, które najtrudniej zaktywizować, zwłaszcza poprzez tradycyjne metody i narzędzia. Dlatego wykorzystaliśmy w tym celu model trenera zatrudnienia wspieranego (TZW) wypracowany przez WUP Kraków w projekcie PIW EQUAL pn. „Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia".  Jego innowacyjność i oryginalność polega na zastosowaniu coachingu do aktywizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Model TZW został w naszym projekcie rozbudowany o modele pracy z kobietami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudniliśmy 13 trenerów, którzy działali w: Krakowie, Kluczach, Tarnowie i Nowym Sączu oraz w powiatach: brzeskim, bocheńskim, krakowskim, nowosądeckim, olkuskim, proszowickim i tarnowskim. Trenerzy zatrudnienia wspieranego objęli wsparciem  391 osoby, z czego 365 zakończyło proces coachingu. Ponad 100 osób podjęło zatrudnienie; 6 osób założyło własne firmy, 45 osób odbyło staże zawodowe, kilkanaście -indywidualny program zatrudnienia   w CIS, 9 klientów pracuje w charakterze wolantariuszy, 183 ukończyło szkolenia zawodowe, a 4 podjęły dalszą naukę. Łącznie od początku trwania projektu objęliśmy wsparciem 1346 osób, z czego 1307 zakończyło udział w projekcie.

   Ważnymi działaniami w projekcie było także wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów zajmujących się aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Opracowano Model Inkubatora Ekonomii Społecznej, a następnie utworzono  Inkubatory Ekonomii Społecznej w Kluczach i w Nowym Sączu z filią w Piwnicznej - Zdroju. W ich ramach powstały cztery nowe podmioty społeczne: pierwsza w Polsce, założona przez dwa podmioty prawne - Spółdzielnię Socjalną „Opoka" w Kluczach oraz Spółdzielnię Socjalną „Zdrojowianka" w Piwnicznej - Zdroju oraz dwa stowarzyszenia: „Aktywne Wsparcie" w Nowym Sączu oraz „Klucz" w Pałecznicy Klienci Inkubatorów bezpłatnie korzystali z doradztwa ekspertów, w dziedzinie: prawa, rachunkowości, marketingu, zakładania przedsiębiorstw społecznych. Z tej formy wsparcia skorzystało dotychczas 207 osób.  Przeprowadziliśmy także cykl szkoleń dla 242 osób pragnących założyć podmioty aktywizacji społecznej oraz zainteresowanych ekonomią społeczną. W spotkaniach informacyjno - promocyjnych uczestniczyły 492 osoby.

   Warto dodać, iż projekt - w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Dobre Praktyki EFS 2010" - został uhonorowany tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010".

   W dniu 29.04.2010 zgłoszono projekt „ABC Gospodarki Społecznej" do udziału w konkursie „ Dobre Praktyki EFS 2010", organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do konkursu zgłoszono 361 projektów, z czego wyłoniono 16 najlepszych. Projekt „ABC Gospodarki Społecznej" został uhonorowany tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010".

   Odbiorcy projektu

   Projekt adresowany był do dwóch grup odbiorców. Pierwszą stanowiły osoby mające problemy z wejściem, bądź powrotem na rynek pracy spowodowane głównie trudnościami z pogodzeniem życia osobistego z zawodowym. Drugą -pracownicy instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej, partnerzy społeczni i gospodarczy, przygotowani do działań aktywizacyjnych.

    

    

   Okres realizacji projektu:

   maj 2008 r. - 30 czerwca 2011 r.

    

   Źródło finansowania projektu:

   Program Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.