Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia
 

Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia

Domena projektu:
Rozwój ekonomii społecznej oraz promocja innowacyjnych form wsparcia dla osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zespół Projektowy:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (Administrator Projektu),
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
 • Krakowska Fundacja „Hamlet”,
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Małopolski Związek Pracodawców,

W ramach współpracy ponadnarodowej - (E)merging Economy z Belgii (organizacja wiodąca: De Punt) oraz SEASY z Wielkiej Brytanii (organizacja wiodąca: SCEDU).

Główne działania projektu:

 1. opracowanie modelu funkcjonowania centrum szkoleniowo-doradczego
 2. z przedsiębiorstwem społecznym oraz jego wdrożenie i przetestowanie w Krakowie, Wieprzu i Mogilanach,
 3. opracowanie kompleksowych modeli: Trenera Zatrudnienia Wspieranego (TZW) i Menedżera Społecznego (MS) uwzględniających profile osobowościowe, procedury rekrutacji i selekcji, model pracy, opisy stanowisk, programy szkoleniowe,
 4. przygotowanie profesjonalnie przeszkolonej kadry dla centrów szkoleniowo-doradczych i przedsiębiorstw społecznych: trenerów zatrudnienia wspieranego, menedżerów społecznych, trenerów zawodu,
 5. zapoznanie się z brytyjskimi i belgijskimi dobrymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem społecznym oraz pracy TZW i MS,
 6. organizacja spotkań i konferencji dot. promocji projektu i wypracowanych rezultatów,
 7. aktualizacja strony internetowej projektu,
 8. artykuły w prasie lokalnej,
 9. ulotki, podręczniki itp.

 

Krótkie podsumowanie projektu:
Projekt „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI…” to był „projekt-laboratorium” nastawiony na:

 • poszukiwanie i testowanie nowych rozwiązań,
 • tworzenie bardziej efektywnej polityki społecznej,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy,
 • osiągnięcie wyższego wskaźnika zatrudnienia, szczególnie wśród grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Projekt „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI…” to był projekt partnerski:

 • współpraca miedzy instytucjami z trzech sektorów w celu realizacji projektu (8 Partnerów krajowych),
 • angażowanie kilku partnerów zwiększyło kompleksowość, zakres i jakość usług (np. szkolenia dla TZW, dotacje dla BO),
 • partnerzy zagraniczni - korzystanie z dobrych praktyk i doradztwa,
 • realizacja zasady partnerstwa (proces) i zarządzanie projektem partnerskim (wysokie umiejętności zarządcze).

 

Projekt „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI…” to były modelowe rozwiązania:

 • innowacja polegała na adoptowaniu już znanych rozwiązań i testowaniu ich w warunkach polskich,
 • w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości…” powstały i zostały przetestowane modele:
  • centrum szkoleniowo-doradczego,
  • Menedżera Społecznego,
  • Trenera Zatrudnienia Wspieranego.

 

Projekt „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI…” to była aktywizacja lokalnych społeczności (Gm. Wieprz i Mogilany):

 • ekonomia społeczna jako narzędzie integracji społecznej i aktywizacji społeczności lokalnej (np. CSD, przedsiębiorstwa społeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych),
 • integracja z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym także osób niepełnosprawnych,
 • godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Projekt „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI…” to była współpraca z trzecim sektorem:

 • zaangażowanie pracodawców w ekonomię społeczną - powołanie Społecznej Rady Biznesu,
 • pobudzenie dyskusji nt. pożądanego kształtu ekonomii społecznej - Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej,
 • ozpoznanie potencjalnych obszarów współpracy sektora ekonomii społecznej z innymi sektorami w Polsce, Belgii i Wielkiej Brytanii.

 

Projekt „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI…” to były badania:

 • identyfikacja i weryfikacja narzędzi stosowanych w Polsce i w krajach partnerskich do pomiaru społecznego oddziaływania przedsiębiorstw społecznych,
 • przeprowadzona diagnoza potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • przeprowadzone badania socjologiczne wśród pracodawców oraz beneficjentów w gminach Wieprz i Mogilany,
 • badania fokusowe, ewaluacja projektu oraz ocena Partnerstwa.

 

Projekt „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI…” kilka danych na zakończenie:

 • przeszkolenie 14 trenerów zatrudnienia wspieranego, zatrudnienie 6 trenerów oraz 3 menedżerów społecznych,
 • utworzenie 3 centrów szkoleniowo - doradczych z przedsiębiorstwem społecznym,
 • 54 osoby znalazły zatrudnienie na otwartym rynku,
 • 62 beneficjentów pracowało w przedsiębiorstwie społecznym,
 • 146 osób skorzystało z różnych form wsparcia w CSD,
 • 5 osób otworzyło działalność gospodarczą,
 • powstała Spółdzielnia Socjalna „Viktoria”.

 

Odbiorcy projektu:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • klienci pomocy społecznej.

Okres realizacji projektu:
2005 r. - 2008 r.

Źródło finansowania projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL.

Odnośnik do strony projektu:
www.akademia-equal.pl