Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
 

Bony szkoleniowe

CO TO JEST BON SZKOLENIOWY ?

Bon szkoleniowy to przyjazne dla przedsiębiorcy narzędzie dofinansowania szkoleń pracowników.

Bony przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorca, nabywając bon u Operatora finansowego o nominalnej wartości 90 zł, wpłaca tylko połowę jego wartości tzn. 45 zł, pozostała część stanowi pomoc de minimis dla MŚP. Jeden bon szkoleniowy odpowiada jednej godzinie szkoleniowej dla jednego pracownika MŚP. Przedsiębiorca kieruje pracownika na dowolnie wybrane szkolenie oferowane przez instytucje szkoleniowe, które posiadają znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Znak jakości MSUES jest gwarancją szkolenia na wysokim poziomie zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym.

Aktualny stan zgłoszeń:

Ilość zgłoszeń  180
Ilość wolnych miejsc   0

 Uprzejmie informujemy, że zamówienia na bony szkoleniowe można było składać najpóźniej do 16 marca 2015 r.

Przypominamy, że data ważności bonu szkoleniowego upływa w dniu 31 marca 2015, co oznacza, że jest to ostatni dzień usługi edukacyjno – szkoleniowej finansowanej w ramach Systemu bonów szkoleniowych.

Jednocześnie informujemy, że szkolenia, których godziny szkoleniowe dofinansowane są bonami, muszą się zakończyć najpóźniej 31 marca 2015.

 

Wykaz MŚP, z którymi zawarto umowy

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O BONY?

Uczestnikami projektu „PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" ubiegającymi się o dofinansowanie szkolenia dla pracowników mogą być wyłącznie MŚP, które spełniają łącznie określone warunki:

   

 1. siedziba MŚP lub oddziału MŚP mieści się w Małopolsce; 
 2. prowadzą działalność na obszarze terytorium RP; 
 3. nie prowadzą działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis)  
 4. istnieje możliwość udzielenia MŚP pomocy de minimis

 

JAK UZYSKAĆ BON ? 

 • przedsiębiorca zapoznaje się z ofertą instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)  
 • MŚP składa zamówienie na określoną ilość bonów wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis obowiązującym od dnia 15.11.2014 r. drogą elektroniczną u Operatora finansowego projektu PFK, tj. firmy Sodexo Benefiits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamówienie w pliku Word, Formularz w pliku Excel; dokumenty zostaną podpisane przez MŚP po zweryfikowaniu przez Operatora). Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgłoszeniem się MŚP do projektu „PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia". Do systemu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 180 firm, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Operator finansowy w ciągu trzech dni od daty przyjęcia zamówienia od MŚP, dokonuje weryfikacji możliwość udzielenia danemu przedsiębiorcy wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach pomocy de minimis, a także weryfikuje spełnienie przez MŚP pozostałych warunków koniecznych do udziału w projekcie PFK; informuje MŚP o wyniku weryfikacji 
 • informacja o wyniku weryfikacji przekazywana jest do przedsiębiorcy oraz dysponenta środków finansowych - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 
 • dysponent środków przesyła przedsiębiorcy umowę o dofinansowanie usług edukacyjno-szkoleniowych dla pracowników MŚP wraz ze zweryfikowanym zamówieniem stanowiącym załącznik do umowy, która po podpisaniu przedsiębiorca dostarcza do dysponenta środków, 
 • przedsiębiorca, w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, dokonuje wpłaty na wydzielone subkonto u operatora finansowego, w kwocie będącej połową wartości zamówionych bonów  
 • przedsiębiorca otrzymuje bony szkoleniowe od Operatora finansowego w ciągu 5 dni od otrzymania wpłaty 
 • bony tracą ważność 31 marca 2015 r.

 

ILE BONÓW MOŻNA OTRZYMAĆ?

Każdy uprawniony MŚP może się ubiegać o limit podstawowy - 70 bonów szkoleniowych.

Równocześnie będzie możliwość uzyskania limitu dodatkowego związanego z wielkością przedsiębiorstwa, pod warunkiem nie wyczerpania określonej ilości limitów dodatkowych w poszczególnych grupach wyodrębnionych ze względu na wielkość przedsiębiorstw. O kolejności uprawnienia otrzymania limitu dodatkowego decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Limity dodatkowe:

    

  1. Limit A = Limit podstawowy - samozatrudnieni 
  2. Limit B = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 10 bonów dla 128 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy mikro 1-3 pracowników  
  3. Limit C = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 140 bonów dla 20 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy mikro 4-9 pracowników 
  4. Limit D = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 210 bonów dla 6 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy małych przedsiębiorstw 10-19 pracowników 
  5. Limit E = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 490 bonów dla 3 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy małych przedsiębiorstw 20-49 pracowników 
  6. Limit F = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 630 bonów dla 2 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy średnich przedsiębiorstw 50-99 pracowników 
  7. Limit G = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 1330 bonów dla pierwszego zgłoszenia MŚP z grupy średnich przedsiębiorstw 100-249 pracowników. 

Rekrutacja do systemu zakończy się po zawarciu umów ze 180 przedsiębiorcami. Decydująca jest kolejność wpływu zgłoszeń (plik Word) na adres:

tbok.pfk@sodexo.com

W przypadku pojawienia się bonów niezagospodarowanych zawartymi umowami i przyznanymi limitami Dysponent środków zaproponuje zwiększenie limitu ostatecznego przedsiębiorcom z którymi już została zawarta umowa.

 

JAK WYBRAĆ SZKOLENIE ?

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi bazę wszystkich szkoleń instytucji szkoleniowych, które posiadają znak jakości MSUES. Przy wyborze szkolenia pomocni będą również Konsultanci systemu bonowego dyżurujący od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -17.00 (tel. 12- 42-87-825)

Przedsiębiorca, który chciałby dokonać analizy potrzeb szkoleniowych, uwzględniając potrzeby szkoleniowe pracowników i cele firmy może skorzystać z narzędzia, dostępnego na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

JAK ROZLICZYĆ BON?

Uczestnik rozpoczynając szkolenie przekazuje instytucji szkoleniowej bony zakupione u Operatora finansowego oraz skierowanie na szkolenie. Najpóźniej w dniu wystawienia skierowania pracownik wypełnia deklarację uczestnictwa w systemie PFK- Podmiotowe finasowanie kształcenia. Bon szkoleniowy o wartości nominalnej 90 zł odpowiada jednej godzinie szkoleniowej dla jednego pracownika MŚP. Koszt godziny szkolenia rozlicznego za pomocą bonu nie może być niższy niż 22,50 zł.

W zależności od rzeczywistej ceny jednej godziny szkoleniowej jednego pracownika przedsiębiorca:

 

 • wpłaca zaliczkę instytucji szkoleniowej w wysokości różnicy rzeczywistej ceny szkolenia a wartością nominalną bonów szkoleniowych przed rozpoczęciem szkolenia

 

Obieg bonu w sytuacji gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje więcej niż wart jest bon szkoleniowy. W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie odpowiednio mniej niż 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie również 45 zł.).

 

 • otrzymuje zwrot pieniędzy od Operatora (w przypadku gdy cena jednej godziny szkoleniowej dla jednego pracownika jest niższa niż wartość nominalna bonu szkoleniowego)

 

Obieg bonu w sytuacji, gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje mniej niż wart jest bon szkoleniowy (nie mniej niż 22,50 zł). W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie odpowiednio więcej niż 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie również 45 zł.).

 

 • nie dopłaca do szkolenia ani nie otrzymuje zwrotu pieniędzy od Operatora (w przypadku gdy cena jednej godziny szkoleniowej dla jednego pracownika jest równa wartości nominalnej bonu szkoleniowego)
 •  

Obieg bonu w sytuacji gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje tyle samo ile wart jest bon szkoleniowy. W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie 45 zł.).

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o osiągnięciu efektów kształcenia, zgodnie z ofertą usług edukacyjno-szkoleniowych.

Za usługę szkoleniową instytucja szkoleniowa wystawia rachunek/fakturę przedsiębiorcy. Niewykorzystane bony szkoleniowe MŚP zwraca Operatorowi finansowemu otrzymując w zamian wpłacone wcześniej środki pieniężne. W przypadku zwrotu bonów szkoleniowych po terminie wskazanym w umowie dofinansowania usług edukacyjno-szkoleniowych (czyli po 28.02.2015 r.) należności MŚP będą pomniejszone o koszty manipulacyjne (patrz poradnik rozliczania bonów dla MŚP).

 

Zasady dofinansowania do usług edukacyjno-szkoleniowych w ramach projektu PFK.