Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Budowa krajowego systemu kwalifikacji
 

Budowa krajowego systemu kwalifikacji

Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania

Lider projektu: Instytut Badań Edukacyjnych

Partner projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Cel główny projektu:
Przygotowanie do wdrożenia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz procesu walidacji efektów uczenia się

Cele szczegółowe projektu:

  • Zweryfikowanie procedur dotyczących Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz instytucji zaangażowanych w proces zapewnienia jakości;
  • Zweryfikowanie wytycznych dla procesu walidacji efektów uczenia się z uwzględnieniem przenoszenia i akumulowania osiągnięć;
  • Zwiększenie wiedzy na temat Krajowego Systemu Kwalifikacji wśród interesariuszy, opinii publicznej i mediów regionalnych.

Krótki opis projektu:
Obecnie nie ma w Polsce zintegrowanego systemu kwalifikacji. Kwalifikacje nadawane są w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, a także przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie różnych przepisów. Społeczeństwo nie ma pełnej i usystematyzowanej wiedzy o tym, gdzie i na jakich zasadach można zdobyć kwalifikacje, potwierdzając swoje kompetencje. Dlatego tak ważne było stworzenie, wzorem innych krajów europejskich, Polskiej Ramy Kwalifikacji, która pozwoli na zintegrowanie różnych systemów kwalifikacji funkcjonujących w naszym kraju. Będzie ona częścią Krajowego Systemu Kwalifikacji, którego sprawne funkcjonowanie wymaga powstania jeszcze kilku elementów. Są nimi:

  • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji;
  • zasady walidowania (potwierdzania kompetencji) oraz akumulowania i przenoszenia osiągnięć;
  • zapewnienie jakości kwalifikacji.

Projekt Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania jest kontynuacją działań Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie modernizacji Krajowego Systemu Kwalifikacji. Najważniejszymi rezultatami dotychczasowych prac są: Polska Rama Kwalifikacji oraz przyjęty przez rząd w lipcu 2013 roku Raport referencyjny – Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Projekt zakłada:

  • wypracowanie i wdrożenie pilotażowych rozwiązań dotyczących modelu funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji;
  • przygotowanie i przetestowanie wybranych do pilotażu ścieżek walidacji / potwierdzania kompetencji oraz akumulowania i przenoszenia osiągnięć, czego efektem będzie opracowanie rekomendacji do procesu walidacji;
  • sprawdzenie wytycznych dotyczących zapewnienia jakości w ramach pilotowanych rozwiązań;
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej Krajowego Systemu Kwalifikacji.

Projekt będzie realizowany do końca października 2015 roku.

Odbiorcami rozwiązań wypracowanych w ramach projektu będą: ministerstwa zaangażowane w prace Komitetu Sterującego ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, a także m.in. przedstawiciele samorządów, organizacje branżowe, stowarzyszenia zawodowe, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, szkoły, uczelnie, osoby uczące się, doradcy zawodowi, pracodawcy i związki pracodawców, związki zawodowe, firmy szkoleniowe, instytucje certyfikujące kwalifikacje.

Źródło finansowania projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 3.4.1 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji

Odnośnik do strony Lidera projektu: www.kwalifikacje.edu.pl

Odnośnik do strony Partnera projektu: www.pociagdokariery.pl