Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych
 

Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych

Obszar problemowy: Ograniczone możliwości zindywidualizowanego podejścia przez pośredników pracy i doradców zawodowych do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Cele projektu:

Cel główny:

Poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy

Cele szczegółowe:

  • 1) Wypracowanie wspólnie zfirmą doradczą, posiadającą wiedzę na temat modelu brytyjskiego, rozwiązań pozwalających naskuteczną pomoc osobom bezrobotnym;
  • 2) Aktywizacja zawodowa co najmniej 35% uczestników projektu;
  • 3) Podniesienie zdolności dozatrudnienia uczestników projektu;
  • 4) Upowszechnienie wiedzy nt. możliwości realizacji usług na rzecz osób bezrobotnych.

 

Główni klienci projektu:

Użytkownikami wypracowanego modelu będą powiatowe urzędy pracy, które otrzymają możliwość sprawnego i efektywnego zlecania aktywizacji części osób bezrobotnych prywatnym agencjom zatrudnienia oraz agencje zatrudnienia, które będą otrzymywały ze środków publicznych gratyfikacje finansowe za doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych.

Z kolei odbiorcami wsparcia będą:

- osoby bezrobotne, które będą efektywniej aktywizowane,

- powiatowe urzędy pracy, które odciążone przez prywatnych operatorów, będą mogły skupić się na realizowaniu swoich zadań w stosunku do pozostałych bezrobotnych,

- pracodawcy, którzy uzyskają możliwość pozyskania pracownika z kwalifikacjami adekwatnymi do potrzeb,

- prywatni operatorzy, którzy otrzymają nowych klientów (osoby bezrobotne) do zaktywizowania.

 

Krótki opis projektu:

Projekt zakłada przygotowanie i przetestowanie modelu dającego możliwość sprawnego i efektywnego zlecania usługi pośrednictwa pracy przez podmioty publiczne podmiotom niepublicznym. Takie rozwiązania funkcjonują już w krajach Europy Zachodniej. Wprowadzono dzięki nim większą konkurencję, zwiększono efektywność, obniżono koszty oraz urozmaicono usługi o programy innowacyjne, oparte na zindywidualizowanym podejściu do klienta.

Po wstępnym rozpoznaniu dotyczącym działania modeli zlecania usług pośrednictwa pracy przez służby publiczne operatorom prywatnym, stwierdzono, że system brytyjski będzie najbardziej odpowiedni do stanowienia podstawy wypracowywanego modelu polskiego. Główną rolę w przygotowaniu założeń odpowiadających specyfice i potrzebom lokalnego rynku pracy będą odgrywać pracownicy powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji zajmujących się problematyką bezrobocia.

Wypracowany i przetestowany model będzie zawierał: metodykę analizy warunków lokalnego rynku pracy; wzorcową dokumentację przetargową, która umożliwi wiarygodne rozliczenie rezultatów; zasady wynagradzania i rozliczania operatorów zależnie od osiąganych rezultatów; wskaźniki osiągania rezultatów i metody ich monitorowania, a także zasady współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy.

W ramach projektu w kilku powiatach Małopolski zostanie przeprowadzony pilotaż, który pozwoli przetestować, jak wypracowany model sprawdza się w praktyce. Wyłoniony w przetargu operator (agencja zatrudnienia) dostanie zadanie znalezienia pracy dla jak największej liczby osób spośród 1 000 bezrobotnych zrekrutowanych do projektu. Wysokość wynagrodzenia, jakie uzyska, będzie uzależniona jedynie od jego skuteczności. Im więcej osób bezrobotnych zostanie zatrudnionych oraz im dłużej będą oni pracować, tym więcej pieniędzy otrzyma operator.

Drugim istotnym produktem, obok samego modelu, będą rekomendacje do zmian legislacyjnych. Mają one podpowiedzieć, jakie zmiany w prawie należałoby wprowadzić, aby korzystanie z wypracowanego rozwiązania było możliwie najkorzystniejsze dla wszystkich zainteresowanych stron.

Przygotowanie i przetestowanie modelu oraz opracowanie jego wersji finalnej da produkt w formie innowacyjnego instrumentu aktywizacji bezrobotnych, uwzględniającego specyfikę polskiego rynku pracy. Instrument ten posłuży wsparciu publicznych i niepublicznych instytucji działających w obszarze rynku pracy w zakresie skuteczniejszej aktywizacji osób bezrobotnych.


Okres realizacji projektu:
2012-10-01 - 2015-10-31


Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 PO KL - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy