Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Konserwator Bis
 

KONSERWATOR Bis - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA

Cel projektu:
Pomoc osobom, którym przez dłuższy czas nie udało się znaleźć zatrudnienia oraz osobom nie posiadającym wystarczająco atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych bądź też doświadczenia zawodowego dla znalezienia zatrudnienia.

Cele szczegółowe projektu:
1.            nabycie nowych bądź utrwalenie uzyskanych w projekcie kwalifikacji i kompetencji     zawodowych;
2.            uzyskanie doświadczenia zawodowego;
3.            pozyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych do samodzielnego poruszania się na rynku        pracy.

Formy wsparcia:
Pomoc osobom wymaga stosowania różnych instrumentów i form, odpowiednich do ich potrzeb i możliwości. Osoby będą objęte wsparciem, na które złoży się: doradztwo zawodowe służące rozpoznaniu potrzeb i określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego w ramach projektu, a także przygotowujące do samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz staż zawodowy.
Szansę podniesienia swojej atrakcyjności i mobilności zawodowej osoby te uzyskają w podmiotach z sektora kultury, realizujących zadania w jednym z najważniejszych obszarów rozwoju strategicznego Małopolski: zachowanie i rewitalizacja substancji zabytkowej oraz ochrona krajobrazu kulturowego w Małopolsce. Wśród nich będą samorządowe instytucje kultury, gminy, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką ochrony kultury i dziedzictwa narodowego i turystyką, kościelne osoby prawne zarządzające obiektami sakralnymi.

Krótki opis projektu:
Na projekt składa się cykl działań:
1. pozyskanie ofert staży zawodowych (poprzez konkurs na wyłonienie organizatorów staży zawodowych);
2. rekrutacja uczestników;
3. objęcie uczestników wsparciem.

Termin odbywania staży – 15.04.2015 – 30.09.2015 r.