Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Konserwator Bis / Aktualności projektu / "Konserwator Bis" - Konkurs na wyłonienie organizatorów STAŻY ZAWODOWYCH
 

"Konserwator Bis" - Konkurs na wyłonienie organizatorów STAŻY ZAWODOWYCH

W dniach od 9 do 20 stycznia 2015. można składać wnioski na organizację staży zawodowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Konserwator Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz całością dokumentacji konkursowej. 

1. Regulamin Konkursu

2. Wniosek (pdf)

3. Wniosek (doc)

4. Regulamin Komisji Oceny Ofert 

5. Karta oceny formlanej 

6. Karta oceny merytorycznej 

7. Informacja o projekcie 

 

Podstawowe informacje o konkursie:

Celem konkursu jest wyłonienie organizatorów staży zawodowych, których oferty odpowiadają potrzebom beneficjentów ostatecznych projektu.

W ramach konkursu wyłonione zostaną oferty zapewniające 80 miejsc stażowych w okresie IV - IX. 2015 r.  

Podmioty uprawnione do składania wniosku:

Uprawnionymi do złożenia wniosku są wymienione poniżej podmioty pochodzące z terenu województwa małopolskiego:

a/ samorządowe instytucje kultury;

b/ gminy w zakresie  realizacji zadań własnych obejmujących ochronę zabytków i opieki nad zabytkami. W imieniu gminy wnioski składa urząd gminy/ miasta/ miasta i gminy jako potencjalny pracodawca.

c/ organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką ochrony kultury i dziedzictwa narodowego bądź turystyką;

d/ kościelne osoby prawne zarządzające obiektami sakralnymi.

 

Podstawowe wymagania dotyczące ofert staży zawodowych:

  1. Oferty muszą dotyczyć zadań związanych z ochroną i promocją dziedzictwa narodowego bądź prowadzeniem działalności kulturalnej.
  2. Podmioty uprawnione mogą składać oferty wyłącznie na stanowiska niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  3. Oferty nie mogą dotyczyć zadań prowadzonych przy obiektach zabytkowych stanowiących własność prywatną.
  4. Oferty pracy/ staży zawodowych muszą uwzględniać specyfikę grupy docelowej projektu.

 

Informacje związane ze składaniem wniosków:

1.       Wniosek w wersji papierowej (1 egz.) powinien wpłynąć do WUP Kraków w terminie do 20 stycznia 2015 r. do godz. 16.00.

Uwaga: liczy się data wpływu do siedziby WUP w Krakowie.

 2.       Wersja elektroniczna wniosku w formacie Word powinna zostać wysłana na adres e-mail: konserwatorbis@wup-krakow.pl niezwłocznie po przekazaniu wersji papierowej.

  

Wszelkich informacji dotyczących założeń projektu „Konserwator Bis", zasad konkursu, sposobu wypełniania wniosków udzielają pracownicy zespołu ds. realizacji projektu pod numerem telefonu: (12) 61 - 98 - 433 lub e-mailowo: konserwatorbis@wup-krakow.pl.

 

Prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się informacji umieszczanych na stronie internetowej: www.wup-krakow.pl (zakładka: Projekty WUP - Konserwator Bis).