Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej
 

Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej

 

Lider projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Cele projektu:

Cel ogólny:

Implementacja w co najmniej 25 instytucjach rynku pracy oraz w instytucjach pomocy
i integracji społecznej trenera zatrudnienia wspieranego, jako nowej  metody pracy
z „trudnym klientem”.

Cele szczegółowe:

  • upowszechnianie  metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego w publicznych służbach zatrudnienia oraz w instytucjach pomocy i integracji społecznej, a także innych zainteresowanych instytucjach z terenu Małopolski;
  • włączenie metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego do praktyki w instytucjach rynku pracy oraz w instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Krótki opis projektu:

W projekcie upowszechniana jest metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego. Ogółem
zorganizowano 11 spotkań upowszechniających: sześć w 2011 roku, a pięć w 2012 roku. Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 248 osób, reprezentujących 100 małopolskich instytucji. Wśród uczestników znajdowali się decydenci oraz kluczowi pracownicy małopolskich instytucji rynku pracy oraz  instytucji pomocy i integracji społecznej. Podczas spotkań dokonano wstępnej rekrutacji uczestników modułowego szkolenia z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego. Cykl szkoleń rozpoczęto
w listopadzie 2011 r., a zakończono w grudniu 2012 r. Zorganizowano je dla 10 grup
w Krakowie oraz w Tarnowie. Ogółem w szkoleniach uczestniczyło 140 osób, reprezentujących 60 małopolskich instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej. Szkolenie trenerów zatrudnienia wspieranego odbyło się w oparciu
o wypracowany modułowy program opracowany według Metodologii Modułów Umiejętności Zawodowych - MES (angiel. Module of Employable Skills), który przygotowuje uczestnika bezpośrednio do wykonywania konkretnych zadań zawodowych. Uczestnicy zostali wyposażeni w Materiały metodyczno – szkoleniowe, Programy szkoleń, Podręcznik do pracy z klientem. Korzystali także z platformy szkoleniowo – informacyjnej. Kolejnym etapem jest półroczny pilotaż metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego w małopolskich  instytucjach rynku pracy oraz w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Do pilotażu przystąpiło 101 osób. Pracują – jako trenerzy zatrudnienia wspieranego – przede wszystkim
w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, OHP, organizacjach pozarządowych, zakładach karnych, domu dla bezdomnych mężczyzn, środowiskowych domach samopomocy itp. Na koniec grudnia 2013 roku trenerzy objęli wsparciem 906 klientów (z 800 zaplanowanych), z czego 892 osoby (na 550 zaplanowanych) zakończyły udział
w projekcie. Uzyskano następujące rezultaty: powstały 3 spółdzielnie socjalne (w: Brzeziu, Nowym Targu oraz Krakowie), założono 19 własnych firm, 256 osób znalazło zatrudnienie, 114 odbyło staż, a 10 pracuje w charakterze wolontariuszy.  Ponadto 164 osoby ukończyły szkolenia zawodowe, 98 zostało objętych job coachingiem, a efekty  231 klientów, to m.in. podjęcie dalszej nauki, uzyskanie renty lub dopłaty do gruntów rolnych.

Odbiorcy projektu:

Grupą docelową (użytkownicy) są kluczowi pracownicy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej (przede wszystkim doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści pracy socjalnej, trenerzy pracy itd.) oraz wybrane instytucje, które decydują się na stosowanie u siebie metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego. Pośrednią grupą docelową (odbiorcy), która korzysta z aktywizacji w ramach pilotażu – są osoby marginalizowane na rynku pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym. Ludzie, którzy
w wyniku zmian transformacyjnych i wynikających z nich konsekwencji utracili zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w codzienności życia prywatnego
i publicznego. W szczególności są to osoby długotrwale bezrobotne, kobiety powracające po wielu latach na rynek pracy, osoby niepełnosprawne, osoby z populacji 50+, bezdomni, osoby opuszczające zakłady karne.

Okres realizacji projektu:

lipiec 2011 r. – grudzień 2013 r.

Źródło finansowania projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Budżet projektu

1 897 166,80 zł

Strona internetowa projektu:

www.holownik.wup-krakow.pl

KONTAKT:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, pokój 510

Tel. 012-4287863

Web: www.holownik.wup-krakow.pl

 

email: holownik@wup-krakow.pl