Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Konserwator - edycja 2008
 

Konserwator - edycja 2008

Domena programu:
Program czasowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy przy pracach związanych z zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz ochroną krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego.

Zespół Projektowy:
Lider programu - Wojewódzki Urząd Pracy

Główne cele programu:

  1. zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego osób bezrobotnych, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez nawiązanie ponownego kontaktu z pracą;
  2. zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy osób bezrobotnych, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności bądź odnowienie już posiadanych;
  3. wsparcie instytucji kultury i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz zachowania i rewitalizacji substancji zabytkowej oraz ochrony krajobrazu kulturowego w Województwie Małopolskim;
  4. aktywizacja turystyczna Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej - markowego produktu regionalnego - poprzez rozszerzenie opieki nad zabytkami i ich lepsze udostępnianie zwiedzającym.

 

Krótkie podsumowanie programu:
Prace dla osób bezrobotnych przygotowało 11 instytucji kultury podporządkowanych samorządowi województwa, a także organizatorzy prac w ramach 52 projektów wyłonionych w ramach konkursu. Uczestnicy Programu wykonywali zadania związane z podniesieniem estetyki obiektów zabytkowych bądź miejsc pamięci historycznej. W trakcie realizowanego w 2008 r. programu zaktywizowano 376 osób. Dominującą formą były roboty publiczne, gdzie znalazło zatrudnienie 207 osób. W pracach interwencyjnych uczestniczyło 129 osób, natomiast przygotowanie zawodowe odbywało 40 osób. Na realizację programu wydano około 2 240 200 PLN z Funduszu Pracy. Informacje dotyczące podsumowania realizacji programu w 2008 r. przedstawiono na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego. Przedstawiono w niej efekty programu oraz obserwacje i wnioski z przebiegu jego realizacji. Realizacja programu „Konserwator” – edycja 2008 była także tematem spotkania podsumowującego z udziałem powiatowych urzędów pracy oraz organizatorów prac.
Odbiorcy programu:

  1. długotrwale bezrobotne lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  2. bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  3. bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  4. bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  5. bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia.

 

Okres realizacji programu:
maj - grudzień 2008 r.

Źródło finansowania programu:
Fundusz Pracy