Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Konserwator - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
 

Konserwator - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

Cel projektu:

Pomoc osobom, którym przez dłuższy czas nie udało się znaleźć zatrudnienia oraz osobom nie posiadającym wystarczająco atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych bądź też doświadczenia zawodowego dla znalezienia zatrudnienia.

 

Cele szczegółowe projektu:

1.     nabycie nowych bądź utrwalenie uzyskanych w projekcie kwalifikacji i kompetencji zawodowych;

2.     uzyskanie doświadczenia zawodowego;

3.     pozyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych do samodzielnego poruszania się na rynku pracy;

4.     podniesienie samooceny osób pozostających bez zatrudnienia odnośnie własnych kwalifikacji i umiejętności oraz możliwości powrotu na rynek pracy.

 

Formy wsparcia:

- doradztwo zawodowe służące rozpoznaniu potrzeb i określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego w ramach projektu

- zatrudnienie subsydiowane

- staże zawodowe

- szkolenia zawodowe

- pośrednictwo pracy.

 

Szansę podniesienia swojej atrakcyjności i mobilności zawodowej osoby te uzyskały w podmiotach z sektora kultury, realizujących zadania w jednym z najważniejszych obszarów rozwoju strategicznego Małopolski: zachowanie i rewitalizacja substancji zabytkowej oraz ochrona krajobrazu kulturowego w Małopolsce. Wśród nich były samorządowe instytucje kultury, gminy, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, kościelne osoby prawne zarządzające obiektami sakralnymi.

 

Krótki opis projektu:

Projekt był realizowany w formie rocznych edycji (I edycja: 2011; II edycja: 2012, III edycja 2013, IV edycja 2014), w ramach których przeprowadzono cykl działań:

1. pozyskanie ofert zatrudnienia subsydiowanego bądź staży zawodowych (poprzez konkurs na wyłonienie organizatorów form wsparcia);

2. rekrutacja uczestników;

3. objęcie uczestników kompleksowym sekwencyjnym wsparciem.

W ten sposób zagwarantowana został możliwość aktywizowania osób spośród grupy docelowej przez cały okres realizacji projektu, gwarantująca jednocześnie osiągnięcie wartości dodanej - zapewnienia przez kilka lat kadr instytucjom z sektora kultury.

 

Odbiorcy projektu:

Grupę docelową stanowiło 710 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy z terenu Małopolski, które doświadczają największych trudności z wejściem bądź z powrotem na rynek pracy, z czego:

§  539 osób uczestniczyło w zatrudnieniu subsydiowanym 

§  171 osób uczestniczyło w stażach zawodowych

a ponadto:

§  zorganizowano szkolenia zawodowe dla 351 osób

§  podpisano 372 umowy na organizację zatrudnienia i staży zawodowych

§  99 instytucji w okresie 4 lat otrzymało wsparcie kadrowe

§  ponad 50 % uczestników znalazło zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie. 

 

Uczestnicy projektu pochodzili ze wszystkich powiatów Małopolski, najwięcej z powiatów: nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz, tarnowskiego i miasta Tarnów, krakowskiego i miasta Kraków, a także myślenickiego, gorlickiego, limanowskiego i miechowskiego.

 

Z udzielonego w projekcie wsparcia skorzystały następujące kategorie osób:

1. osoby powyżej 50 roku życia – 180 osób, tj. ponad 25% uczestników projektu

2. osoby poniżej 24 roku życia – 119 osób, tj. 17% uczestników projektu

3. osoby niepełnosprawne – 73 osoby, tj. ponad 10% uczestników projekt

 

4. osoby długotrwale bezrobotne – 413 osoby, tj. 58% uczestników projektu

 

Satysfakcjonujące są efekty projektu - blisko połowa uczestników znajduje pracę po zakończeniu udziału w projekcie, a sam projekt został wielokrotnie doceniony przez różne instytucje i gremia. Szczególnym wyróżnieniem było uzyskanie pierwszego miejsca w konkursie „Dobre praktyki EFS – najlepsza inwestycja w człowieka – edycja 2013”, organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.   

 

Okres realizacji projektu:

1 XII 2010 - 28 II 2015

 

Wartość projektu i źródło finansowania:

11 565 000,00 zł pochodzące w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

 

Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.