Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / LIFELONG LEARNING HUB (LLL-HUB)
 

LIFELONG LEARNING HUB (LLL-HUB)

LLL-HUB poprzez zapoczątkowanie wielostronnej sieci miał na celu zbudowanie poczucia współodpowiedzialności i własności między zainteresowanymi stronami w odniesieniu do unijnych strategii uczenia się przez całe życie.

Lider projektu: Centrum Voor Volwassenenonderwijs Antwerpen, Belgia

Partnerzy projektu:

EUCIS-LLL, Belgia

FREREF, Francja

COCCIC, Hiszpania

LEIDO, Holandia

APG, Portugalia

Mardin PSSPM, Turcja

ITPIO, Bułgaria

RIE, Bułgaria

WUP Kraków, Polska

Cel główny projektu:
wspieranie narodowej i ponadnarodowej przestrzeni dla debaty publicznej oraz wzajemnej polityki uczenia się, łącząc oddolne inicjatywy ze szczeblem decydentów w odniesieniu do projektowania i wdrażania strategii spójnego i całościowego uczenia się przez całe życie.

Cele szczegółowe projektu:

  • wspieranie wzajemnego zrozumienia problematyki kształcenia przez całe życie; 
  • umożliwienie międzysektorowej, wielostronnej współpracy w zakresie kształcenia przez całe życie; 
  • opracowanie pierwszej międzynarodowej polityki uczenia się przez całe życie opartej na konkretnych badaniach naukowych oraz autentycznym dialogu prowadzonym na poziomie regionalnym i krajowym.

Krótki opis projektu:
Kluczowymi działaniami w ramach projektu były badania dotyczące tematyki uczenia się przez całe życie prowadzone przez wszystkich partnerów, wizyty studyjne, telekonferencje oraz fora dyskusyjne angażujące ekspertów przedmiotowej tematyki. WUP Kraków zorganizował w czerwcu 2015 roku 3-dniowe seminarium dla wszystkich partnerów połączone z obchodami Małopolskiego Dnia Uczenia się, dając możliwość podzielenia się zdobytymi doświadczeniami w międzynarodowym gronie.

Badania koncentrowały się na tematach dotyczących uznawania i uprawomocniania pozaformalnego i incydentalnego kształcenia, uczestnictwa dorosłych w kształceniu się przez całe życie, punktów styczności edukacji z rynkiem pracy, eliminowania barier pomiędzy sektorami i podmiotami w celu rozwijania autentycznego partnerstwa i współodpowiedzialności.

Zebrane informacje, wnioski i wypracowane rozwiązania zostały zebrane w kompleksowym raporcie stanowiącym produkt końcowy projektu. Został on zaprezentowany podczas wieńczącego projekt spotkania AGORA w parlamencie europejskim z udziałem ekspertów, parlamentarzystów i przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Projekt zakładał:

  • upowszechnienie wiedzy na temat uczenia się przez całe życie na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim; 
  • zebranie bazy ekspertów w dziedzinie kształcenia się przez całe życie i zaangażowanie ich do współpracy;  
  • przeprowadzenie analizy krajowych strategii uczenia się przez całe życie oraz wpływu polityki unijnej na ich implementację; 
  • zebranie bazy skutecznych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie; 
  • prowadzenie forum dyskusyjnego z udziałem ekspertów; 
  • wzbogacenie, uzupełnienie i wymianę zdobytych doświadczeń pomiędzy partnerami projektu.

Projekt był realizowany do 31 maja 2016 roku.

Odbiorcami rozwiązań wypracowanych w ramach projektu były: instytucje zrzeszone wokół Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Uczenia się, Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, szkoły, uczelnie, osoby uczące się, doradcy zawodowi, firmy szkoleniowe itp.

Źródło finansowania projektu: projekt finansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie", Działanie Kluczowe 1 "Współpraca strategiczna i innowacyjność" (75%), budżet województwa (25%)

Odnośnik do międzynarodowej strony:  http://www.eucis-lll.eu/actions/projects/

„Projekt realizowany przy wsparciu ze środków Programu Uczenie się przez całe życie”