Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych
 

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych

Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności działań Instytucji Rynku Pracy w Małopolsce w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych (w tym osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) poprzez partnerską identyfikację sposobów, podejść oraz instrumentów i ścieżek wsparcia osób młodych w celu ich integracji z rynkiem pracy.

Krótki opis projektu

Skuteczne wchodzenie osób młodych na rynek pracy jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, a jego realizacja została ujęta w ramy Gwarancji dla Młodzieży. Jednym z  wymiarów działania jest szerokie angażowanie partnerów społecznych, tworzenie platformy dyskusji i współpracy na rzecz wsparcia osób młodych wchodzących na rynek pracy.

W ramach projektu instytucje wchodzące w skład Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych wspólnie pracować będą nad koncepcją wspierania młodych Małopolan na rynku pracy, w tym zdiagnozują najskuteczniejsze ścieżki dotarcia do młodzieży, sformułują propozycje partnerskich projektów adresowanych do tej grupy oraz sformułują rekomendacje dla:

  • Instytucji Rynku Pracy w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy, w tym z grupy NEET,
  • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie wspierania młodych (w tym sformułowanie kryteriów dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I PO WER),
  • Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie wspierania osób młodych (w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS wramach Osi I PO WER),
  • Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych w zakresie dalszego sposobu funkcjonowania Partnerstwa.

Opracowanie rekomendacji zostanie poprzedzone przeprowadzeniem badań i analiz dotyczących sytuacji osób młodych na małopolskim rynku pracy uwzględniających perspektywę pracodawców i potrzeby lokalnych rynków pracy.

Okres realizacji projektu:

marzec 2016 r. - grudzień 2016 r.

Budżet projektu:

396 807,75 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE: 334 429,57 zł)

Źródło finansowania projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel.: 12 428 78 67
faks: 12 422 97 85
e-mail: jzap@wup-krakow.pl