Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Mobilność edukacyjna kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
 

Mobilność edukacyjna kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Projekt „Mobilność edukacyjna kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie" realizowany był w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

Program Erasmus+ został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:

 • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020";
 • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020");
 • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018);
 • rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
 • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Instytucja przyjmująca: Accion Laboral, Hiszpania 

Accion Laboral jest hiszpańską organizacją non-profit, o ogólnokrajowym zasięgu działania. Od 2011 roku, poprzez akredytację, jest dostawcą usług publicznych służb zatrudnienia. Organizacja ma szerokie doświadczenie w publicznych programach na rzecz zatrudnienia, współpracuje z krajowymi i regionalnymi jednostkami Publicznych Służb Zatrudnienia, interesariuszami rynku pracy (tj. związkami zawodowymi, stowarzyszeniami pracodawców) oraz klientami zewnętrznymi.

http://www.accionlaboral.com

Cel główny projektu:

Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie kluczowych kompetencji i umiejętności kadry w celu lepszego dostosowania do wymogów rynku pracy i lokalnego społeczeństwa poprzez wymianę międzynarodowych doświadczeń i transfer wiedzy.

Cele szczegółowe projektu:

 • wymiana międzynarodowych doświadczeń i transfer wiedzy;
 • wzbogacenie wiedzy uczestników projektu nt. narzędzi i metod pracy w obszarze doradztwa zawodowego, HR, szkoleń, rozwoju organizacji oraz zarządzania;
 • zbudowanie międzynarodowej sieci kontaktów z doradcami/pracownikami HR/szkoleniowcami celem wzajemnego uczenia się specjalistów z Polski oraz Hiszpanii;
 • rozwijanie kompetencji językowych uczestników projektu;
 • poszerzenie świadomości międzykulturowej poprzez pracę w międzynarodowym środowisku.

Krótki opis projektu:

Dzięki nawiązaniu międzynarodowej współpracy specjalistów z Polski i Hiszpanii działania zaplanowane w ramach projektu pozwoliły na stworzenie ram i płaszczyzny do poznania dobrych praktyk, a także umożliwiły poznanie nowych metod pracy i form wsparcia w obszarach doradztwa zawodowego, HR, szkoleń, rozwoju organizacji oraz zarządzania. Projekt przyczynił się do podniesienia jakości funkcjonowania WUP w Krakowie i świadczonych usług, w tym dla regionalnej polityki związanej z zatrudnieniem. W ramach projektu zaplanowano jeden typ działania - Job Shadowing, w ramach którego pracownicy WUP w Krakowie mogli poprzez obserwację doskonalić kompetencje społeczne, osobiste i managerskie. Pracownicy WUP w Krakowie wzięli m.in. udział w spotkaniach z partnerami i interesariuszami regionu, w którym działa Accion Laboral, odwiedzili instytucje, z którymi organizacja współpracuje na rzecz osób bezrobotnych. Wynikiem nawiązania współpracy międzynarodowej w projekcie była próba adaptacji  w WUP w Krakowie poznanych rozwiązań i dobrych praktyk zwłaszcza w zakresie rozwijania obszarów, które zostały określone w Strategii WUP w Krakowie na lata 2014-2020. W dokumencie tym wskazano 3 kluczowe obszary dla WUP w Krakowie: (1) Organizacja skutecznie wspierająca mieszkańców Małopolski, (2) Aktywny partner instytucjonalnych uczestników rynku pracy w tym powiatowych urzędów pracy w kreowaniu i realizacji polityki rynku pracy oraz (3) Sprawna i skuteczne organizacja dbająca o swoich pracowników. Z efektów projektu i zdobytej wiedzy mogli skorzystać wszyscy pracownicy publicznych służb zatrudnienia w województwie, a co za tym idzie jego mieszkańcy. Projekt miał również wpływ na rozwój Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU). Wiedza z zakresu edukacji dorosłych, zdobyta podczas projektu istotnie poszerzyła zakres wiedzy wszystkich członków MPKU oraz instytucji, z którymi WUP Kraków współpracuje w ramach międzynarodowego projektu pn. Lifelong Learning HUB.

Projekt zakładał:

 • poznanie nowych narzędzi, metod pracy, uczenia się oraz dobrych praktyk  w zakresie doradztwa zawodowego, HR, szkoleń, rozwoju organizacji oraz zarządzania;
 • nabycie nowych kompetencji i wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami projektu;
 • podniesienie jakości świadczonych przez urząd usług w zakresie rozwoju potencjału kadrowego oraz regionalnego rynku pracy;
 • stworzenie możliwości do realizacji kolejnych, międzynarodowych przedsięwzięć partnerskich;
 • promowanie Programu Erasmus+;
 • upowszechnienie wiedzy zdobytej w ramach mobilności.

Odbiorcami rozwiązań wypracowanych w ramach projektu byli:

WUP w Krakowie, a przez jego współpracę z instytucjami rynku pracy również te instytucje i ich klienci.

Źródło finansowania projektu: Program Erasmus+

Wartość projektu: 14 310,00 euro 

Okres realizacji: lata 2015-2016

Odnośnik do strony : http://erasmusplus.org.pl

   Współfinansowany
   w ramach programu
   Unii Europejskiej Erasmus+