Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Program Regionalny Konserwator (2016)
 

Program Regionalny Konserwator (2016)

Cel programu

Aktywizacja osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - przy pracach związanych z ochroną tradycji kulturowej, zachowaniem i rewitalizacją substancji zabytkowej oraz ochroną krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego.

Cele szczegółowe programu:

 • umożliwienie osobom bezrobotnym, będącym w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy kontaktu z rzeczywistym środowiskiem pracy;
 • zwiększenie atrakcyjności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • podniesienie wśród osób objętych programem i członków ich rodzin świadomości wartości dziedzictwa kulturowego regionu oraz kształtowanie postawy przyjaznej zabytkom;
 • wykonanie prac na rzecz zachowania i ochrony zabytków oraz upowszechniania i promocji dóbr kultury;
 • rozszerzenie opieki nad zabytkami na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej, w szczególności nad wysokiej klasy zabytkami sakralnymi oraz poprawa jakości udostępniania zabytków zwiedzającym.

Odbiorcy programu:

 • długotrwale bezrobotni,
 • bezrobotni powyzej 50. roku życia,
 • bezrobotni do 25 lat.

Łączna liczba uczestników programu to 179 osób.

Krótki opis programu

Program Regionalny Konserwator adresowany jest od osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, pozostających bez zatrudnienia które zamieszkują na terenie następujących powiatów:

 • bocheńskiego,
 • brzeskiego
 • chrzanowskiego,
 • dąbrowskiego,
 • gorlickiego,
 • krakowskiego,
 • limanowskiego,
 • miechowskiego,
 • myslenickiego,
 • nowosądeckiego,
 • nowotarskiego,
 • olkuskiego,
 • suskiego,
 • tarnowskiego i miasta Tarnowa,
 • tatrzańskiego,
 • wielickiego,
 • miasta Krakowa,
 • miasta Nowy Sącz.

W programie założono, że wsparcie uczestników przebiegać będzie w specyficznym sektorze rynku pracy Małopolski. Jest nim szeroko pojęty sektor instytucji związanych z ochroną zabytków Małopolski i dziedzictwa kulturowego.

Na etapie przygotowywania programu wyłoniono podmioty, które będą pracodawcami i organizatorami form wsparcia dla jego uczestników. Są nimi instytucje kultury bądź inne podmioty realizujące zadania na rzecz ochrony tradycji kulturowej, zachowania i rewitalizacji substancji zabytkowej oraz ochrony krajobrazu kulturowego na terenie województwa małopolskiego, tj.: samorządowe instytucje kultury, gminy, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki oraz kościelne osoby prawne.

W w/w instytucjach dla 179 uczestników programu zorganizowano 6-miesięczne staże zawodowe, roboty publiczne i prace interwencyjne. Za proces rekrutacji uczestników odpowiadają powiatowe urzędy pracy w Małopolsce, które przystąpiły do programu.

W ramach programu za pośrednictwem PUP finansowane są:

 • stypendia stażowe dla uczestników programu,
 • część wynagrodzenia za pracę w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
 • koszty badań lekarskich uczestników staży zawodowych,
 • koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub odbywania stażu zawodowego i powrotu do domu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie monitoruje stan realizacji programu i na bieżąco współpracuje z powiatowymi urzędami pracy.

Formy wsparcia

Ścieżka uczestnika programu realizowana przez powiatowe urzędy pracy:

 • rekrutacja osób bezrobotnych przez doradców klienta w PUP-ach;
 • zindywidualizowane usługi z zakresu doradztwa zawodowego, zgodnie z warunkami realizacji oraz trybem i sposobem prowadzenia usług rynku pracy;
 • skierowanie do pracy bądź na 6-miesięczny staż zawodowy.

Okres realizacji programu:

luty 2016 r. - grudzień 2016 r.

Wartość i źródło finansowania programu

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy z puli przyznanej dla województwa małopolskiego na finansowanie w 2016 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 1 562 560,00 zł.