Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Stypendia dla najzdolniejszych
 

Stypendia dla najzdolniejszych

Domena projektu:

Promocja systemu kształcenia ustawicznego w regionie

 

Główne cele projektu:

Zachęcanie młodzieży z terenów wiejskich do podejmowania i kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.

 

Krótki opis projektu:

W ramach projektu planuje się przekazanie wsparcia finansowego w postaci stypendiów o wysokości 2 000 PLN brutto dla 5 426 uczniów spełniających określone w „Regulaminie udzielania stypendiów” kryteria. Wsparcie jest przewidziane dla dzieci z rodzin spełniających kryterium uzyskiwania niskiego dochodu na członka rodziny.  Szczególnie w tych domach w których finanse stanowią nierzadko barierą uniemożliwiającą zakup dodatkowych pomocy naukowych wsparcie tego typu rozwija dostęp do możliwości dalszego kształcenia. Realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Projekt realizowany w partnerstwie (województwo, 19 powiatów, 3 miasta, 4 gminy).

 

Odbiorcy projektu:

Uczniowie, spełniający łącznie następujące kryteria:

  • posiadają w okresie co najmniej od 01.01.2008 r. do dnia złożenia wniosku
    o przyznanie stypendium stałe zameldowanie na obszarach wiejskich,
    w miastach do 5 000 mieszkańców oraz w miastach od 5 000 do 20 000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się egzaminem maturalnym;
  • pochodzą z rodzin, w których- średni dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych;
  • uczęszczają w okresie od- 01.01.2008 r. do 31.10.2008 r. do publicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z terenu Województwa Małopolskiego, kończących się egzaminem maturalnym, dla których organem prowadzącym jest Partner projektu;
  • uczęszczają regularnie na zajęcia szkolne,- których limit godzin nieusprawiedliwionych w okresie od 01.01.2008 r. do 31.10.2008 r. nie przekroczył 12 godzin lekcyjnych;
  • nie powtarzają roku szkolnego z przyczyn innych niż zdrowotne;
  • złożyli w trakcie trwania naboru prawidłowo wypełnione Wnioski oraz kopie innych wymaganych dokumentów potwierdzających dochód.

 

Okres realizacji projektu:

styczeń 2008 r.  -  czerwiec 2009 r.

 

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny (68,05%), budżet państwa (31,95%)