Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Nowe metody pracy - wymiana dobrych praktyk na transgranicznym rynku pracy
 

Nowe metody pracy - wymiana dobrych praktyk na transgranicznym rynku pracy

Domena projektu:
Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie rynku pracy

Główne cele projektu:
Zapoznanie pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu Małopolski z metodami i narzędziami pracy stosowanymi przez słowacki Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni, w celu:

  • wzbogacenia warsztatu pracy doradców zawodowych i pośredników pracy,
  • zwiększenia kompetencji i podniesienia ich kwalifikacji zawodowych,
  • poprawy jakości w procesie aktywizowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie transgranicznym Polski i Słowacji.

 

Krótkie podsumowanie projektu:
W okresie październik 2008 r. - marzec 2009 r., pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu (pośrednik pracy i doradca zawodowy) oraz pracownicy Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu (pośrednik pracy i doradca zawodowy), uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni w Republice Słowacji. Spotkania miały na celu wymianę doświadczeń związanych z realizacją zadań polskich i słowackich instytucji. Uczestnicy przed wyjazdem objęci byli szkoleniem kulturowo - językowym oraz zostali wyposażeni w słowniki, przewodniki i albumy o Słowacji. Efekty wymiany, planowane do realizacji w czerwcu 2009 r., zostaną upowszechnione poprzez:

  1. zaprezentowanie zdobytego doświadczenia zawodowego podczas spotkań informacyjnych dla doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy z subregionu nowosądeckiego oraz dla partnerów społecznych na lokalnym rynku pracy, realizujących usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy .
  2. Przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu i Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu (doradców zawodowych i pośredników pracy).

 

Odbiorcy projektu:
4 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu oraz Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu (doradcy zawodowi i pośrednicy pracy).

Okres realizacji projektu:
sierpień 2008 r. - lipiec 2009 r.

Źródło finansowania projektu:
Program Leonardo da Vinci