Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Projekty WUP / Projekty zakończone / Wsparcie dla rozwoju publicznych służb zatrudnienia
 

Wsparcie dla rozwoju publicznych służb zatrudnienia

Domena projektu:

Rozwój instytucjonalny Wojewódzkiego Urzędu Pracy i instytucji rynku pracy w regionie

 

Główne cele projektu:

  • Dostosowanie do zmieniających się potrzeb systemu zarządzania w wybranych jednostkach Publicznych Służb Zatrudnienia poprzez implementowanie nowoczesnych metod zarządczych (kontynuacja wdrażania systemu zarządzania procesowego oraz budowa systemu zarządzania ryzykiem w Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz w jednym z Powiatowych Urzędów Pracy - opracowanie księgi procesów).
  • Wzrost poziomu kompetencji zawodowych pracowników Publicznych służb zatrudnienia w Małopolsce w obszarze efektywnej współpracy z klientem urzędu (coaching, kreatywne myślenie, budowanie zespołu, komunikacja międzyzespołowa) przewidywania ryzyka (zarządzanie ryzykiem) i odpowiednie podejmowanie działań zaradczych przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu zarządzania projektami (metodyka PRINCE2®).

 

Opis projektu:

Projekt „Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce" składa się z różnorodnych działań podejmowanych w ramach trzech komponentów.

  • Efektem realizacji pierwszego z nich, zatytułowanego „Udoskonalanie procesów" będzie wdrożenie do pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy systemu zarządzania procesowego oraz opracowanie księgi procesów niezbędnych do rozpoczęcia implementacji zarządzania procesowego w jednym z małopolskich Powiatowych Urzędów Pracy. System zarządzania procesowego jest dynamicznym i innowacyjnym narzędziem zarządzania, obejmującym i wpływającym na kształtowanie kultury organizacji (zaangażowanie naczelnego kierownictwa, zadowolenie klienta, stałe udoskonalanie), poszukiwanie sposobów podnoszenia efektywności oraz powszechny udział zatrudnionych. System usprawni i ustandaryzuje jakość działań podejmowanych przez poszczególne jednostki instytucji, a także przygotuje Urząd do dokonywania szybkich zmian adaptacyjnych niezbędnych do aktywnego i wydajnego uczestnictwa w procesach zachodzących na małopolskim rynku pracy. Element podsumowujący przebieg i zakres prac, będzie stanowiła wydawana publikacja dotycząca wdrażania w ramy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie systemu zarządzania procesowego.
  • „Inspiracje dla administracji" stanowią drugi komponent projektu p.t. „Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce". Jego koncepcja opiera się na realizacji dwóch bloków zadań, które w sposób twórczy ale równocześnie i „użyteczny" przysłużą się rozwojowi kompetencji pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w dziedzinie podejmowanych prac na rzecz klientów rynku pracy oraz wpłyną na zdynamizowanie i udoskonalenie wewnętrznego funkcjonowania urzędów.

 

W ramach komponentu, w pierwszej kolejności zrealizowane zostaną warsztaty oraz szkolenia dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, rozwijające ich umiejętności kreatywnego myślenia w dziedzinie tworzenia strategii instytucji oraz współpracy z klientem (warsztaty z kreatywnego myślenia), wpływające na nabycie sprawności komunikacyjno - organizacyjnych (warsztaty z coachingu, budowania zespołu, komunikacji międzyzespołowej), a także uczące myślenia oraz realizacji zadań w sposób projektowy (szkolenia z metodyki PRINCE2®). Ponadto aby w sposób kompleksowy przygotować kadrę Publicznych Służb Zatrudnienia do wdrażania nowoczesnych metod zarządczych, zapewnione zostanie wsparcie przy dostosowywaniu zarządzania portfelem projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do przyjętej koncepcji zarządzania procesowego oraz wypracowane zostaną wybrane modele zarządzania projektami w wytypowanym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Drugi element komponentu stanowi cykl debat zatytułowanych „Okno na świat". Ich cel to przede wszystkim wzbogacenie wiedzy i wymiana doświadczeń pracowników PSZ w zakresie pojawiających się trendów na rynku pracy a także pobudzenie aktywnego dialogu międzysektorowego dotyczącego aktywizacji zawodowej ludności regionu. Debaty mają stanowić platformę dla wymiany opinii na temat poszukiwania oraz tworzenia lepszych rozwiązań systemowych dotyczących rynku pracy oraz jego klientów.

Finalnym elementem realizacji komponentu „Inspiracje dla administracji" będzie wydanie publikacji wspierającej i uzupełniającej działania podejmowane w ramach projektu. Publikacja utrwali zdobytą w trakcje szkoleń i warsztatów wiedzę oraz wypracowane w ramach debat rekomendacje dla rynku pracy.

  • „Zarządzanie ryzykiem" stanowi trzeci komponent projektu „Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce". Jego celem będzie dostosowanie narzędzia informatycznego wspierającego system zarządzania procesowego do potrzeb zarządzania ryzykiem w instytucji oraz opracowanie wybranych modeli kontroli zarządczej w tym monitoringu oraz raportowania.

 

Odbiorcy projektu:

  • Kadra zarządzająca oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  • Kadra zarządzająca oraz pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy województwa Małopolskiego.

 

Okres realizacji projektu:

marzec 2009 r. -  grudzień 2011 r.

 

Źródło finansowania projektu:

EFS i budżet państwa (POKL Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie).

 

Publikacje projektu:

Inspiracje dla administracji

Zarządzanie zmianą w organizacjach publicznych