Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Agencje zatrudnienia / Agencje zatrudnienia a praca za granicą
kontakt

Kwestiami związanymi z agencjami zatrudnienia zajmuje się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Zespół Programów i Usług Rynku Pracy.

Informacji na ten temat udziela pani Katarzyna Kościelniak:

ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Agencje zatrudnienia a praca za granicą

Przed wyjazdem do pracy za granicę za pośrednictwem agencji zatrudnienia należy pamiętać o sprawdzeniu, czy działa ona legalnie, to znaczy posiada certyfikat potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

Ponadto kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy.

Umowa ta powinna określać w szczególności:

 • pracodawcę zagranicznego;
 • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;
 • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
 • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;
 • kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:
  • dojazd i powrót osoby skierowanej,
  • wydanie wizy,
  • badania lekarskie,
  • tłumaczenia dokumentów;
 • informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy.

Jeżeli umowa nie zawiera wszystkich tych punktów, jest niezgodna z prawem.

Może się jednak zdarzyć, że umowa będzie spełniała wszystkie formalne wymogi, ale będzie niekorzystna dla pracownika. Chodzi np. o zapisy, z których wynika, że trzeba wykupić przejazd właśnie u tego pośrednika, a bilet kosztuje zdecydowanie więcej niż powinien. W takiej sytuacji to zainteresowany powinien podjąć decyzję, czy przystaje na te warunki.


Za co agencje pośrednictwa pracy mogą pobierać opłaty?

W oparciu o interpretację przepisu w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dozwolone jest pobieranie od osób opłat z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą np. kosztów dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy za granicę, wydania wizy, badań lekarskich, tłumaczenia niezbędnych dokumentów osób wyjeżdżających - pod warunkiem wyspecyfikowania tych opłat w umowie zawartej z osoba kierowaną do pracy za granicą. Dozwolone jest również pobieranie opłat z tytułu prowadzonej działalności w zakresie pośrednictwa pracy od pracodawców.

Za co agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać opłat?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  zabrania się pobierania od osób, dla których agencja  zatrudnienia poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, opłat innych niż wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy (patrz punkt wyżej).

Natomiast od osób kierowanych do pracy za granicę zabronione jest pobieranie opłat z tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego, w szczególności: przedpłat, kaucji, opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenia pracowników, opłat z tytułu wynajmu lokalu, wyjazdów pracowników agencji, rekrutacji, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, druków, reklamy i ogłoszeń prasowych. 

Gdzie szukać informacji o agencjach zatrudnienia?

Szczegółowe informacje o działalności agencji zatrudneinia w Polsce można znaleźć w serwisie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl. Pomocy mogą również udzielić pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Zespół Programów i Usług Rynku Pracy.