Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Agencje zatrudnienia / Informacja o działalności agencji
kontakt

Kwestiami związanymi z agencjami zatrudnienia zajmuje się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Zespół Programów i Usług Rynku Pracy.

Informacji na ten temat udziela pani Katarzyna Kościelniak:

ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Informacja o działalności agencji

Agencja zatrudnienia zobowiązana jest do złożenia informacji o działalności w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

 

Podmioty mające siedzibę na terenie Małopolski przesyłają formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1064).

 

Informację można złożyć w formie:

  • elektronicznej - za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Złożona informacja musi zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku przekazania informacji bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP należy przekazać podpisany przez uprawnioną osobę dokument na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
  • papierowej - uzupełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji, zgodnie z zapisami widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), informację należy przesłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Plac na Stawach 1

30-107 Kraków

 

Równocześnie należy pamiętać, że na podstawie art. 18m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Marszałek Województwa wykreśla w drodze decyzji podmiot wpisany do rejestru, w przypadku nieprowadzenia agencji w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, w okresie dwóch kolejnych lat, stwierdzonego na podstawie informacji o działalności agencji zatrudnienia.