Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Agencje zatrudnienia / Wpis, aktualizacja danych, wykreślenie z Rejestru Agencji Zatrudnienia
kontakt

Kwestiami związanymi z agencjami zatrudnienia zajmuje się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Zespół Programów i Usług Rynku Pracy.

Informacji na ten temat udziela pani Katarzyna Kościelniak:

ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Wpis, aktualizacja danych, wykreślenie z Rejestru Agencji Zatrudnienia

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA

Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia.

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Aby ubiegać się o wpis należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia,
  • oświadczenie,
  • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru.
Stosowne dokumenty można pobrać na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/formularze.

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie 2 certyfikatów na świadczenie usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego oraz na świadczenie usługi pracy tymczasowej wymaga wystąpienia z 1 wnioskiem, w którym zaznaczone zostaną 2 pola dotyczące wszystkich rodzajów usług świadczonych przez agencje zatrudnienia.

Opłata za wydanie jednego certyfikatu wynosi 200 zł, należy ją wpłacić na następujący rachunek bankowy:
Samorząd Województwa Małopolskiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

nr  konta 91 1240 6292 1111 0010 5134 1997
z dopiskiem "Wpis do rejestru agencji zatrudnienia"

Dowód dokonania opłaty powinien zawierać dane podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru (nazwa oraz adres siedziby).

 

Wniosek zawierać musi następujące dane:

1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru,

2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy lokali, o których mowa w art. 19fa, wraz z nazwą gminy, powiatu i województwa oraz numerem telefonu,

3. oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

3a. określenie rodzaju świadczonych usług:

a) pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe

b) praca tymczasowa

4. numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile podmiot posiada taki numer

5. numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku przedsiębiorcy, o ile podmiot posiada taki numer

6. adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.

Wniosek musi zostać opatrzony czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

W przypadku występowania o wpis przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych na rachunek Urzędu Miasta Krakowa:

 

Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
Bank Pekao S.A.
nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 
z dopiskiem "Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa dla …"

 

Wniosek może zostać złożony:

  • w formie elektronicznej (za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz). Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weyfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • w formie papierowej, na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac na Stawach 1, 30-107 Kraków.


AKTUALIZACJA DANYCH

Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania organu rejestrowego o:

  • każdej zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru agencji zatrudnienia,
  • zaprzestaniu działalności,
  • zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Powyższe zmiany należy zgłosić do organu rejestrowego w teminie 14 dni od dnia ich powstania.

Wniosek o zmianę danych może zostać złożony w formie:

  • elektronicznej (za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz). Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weyfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • papierowej, na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac na Stawach 1, 30-107 Kraków.

 

WYKREŚLENIE Z REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA

W celu wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia  należy złożyć lub przesłać wniosek  o wykreślenie na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Do wniosku należy załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji. Opłatę w wysokości 10 zł należy przelać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa:

Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
Bank Pekao S.A.
nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 
z dopiskiem "Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia".