Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie od dnia 1 stycznia 2012 r. realizuje zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

KIEDY wypłacane są świadczenia:

1) w przypadku niewypłacalności - pracodawcy będącego przedsiębiorcą
- położonym na terytorium RP
- przedsiębiorcą zagranicznym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Porozumieniu Gospodarczym, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział lub przedstawicielstwo, o którym mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, o ile:

Niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wyda postanowienie o:
 1. ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika;
 2. ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu;
 3. zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika;
 4. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
 5. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

2) niewypłacalność pracodawcy zachodzi również w razie niezaspokojenia roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące.

KOMU wypłaca się świadczenia:
- Pracownikom w stosunku pracy
- Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę nakładczą
- Osobie wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy, zgodnie z Kodeksem cywilnym .
- Osobie, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną

Co zostaje zaspokojone ze środków Funduszu podlegają należności główne z tytułu:
1) wynagrodzenia za pracę;
2) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
3) wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby
4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
5) odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
6) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
7) składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

WNIOSKI pracodawcy
W okresie jednego miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i składa zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń określając osoby uprawnione oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu. Zbiorczy wykaz obejmuje roszczenia z okresów poprzedzających datę niewypłacalności pracodawcy.

WNIOSEK indywidualny
Wypłata świadczeń może nastąpić także na podstawie wniosku pracownika, byłego pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

Przekazywanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na Fundusz roszczenia wobec pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłacanych świadczeń [windykacja].

W postępowaniu wypłaty świadczeń stosuje się odpowiednio Kodeks postępowania administracyjnego - z wyjątkiem przepisów dotyczących wydawania decyzji i postanowień [czyli informuje się o przyznanym świadczeniu lub o odmowie wypłaty świadczenia - spory rozstrzyga sąd pracy].