Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Od 1 stycznia 2012 r. zadania dotychczasowego Biura Terenowego FGŚP w Krakowie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zgodnie z przepisem art. 70 zadania określone w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dniem 1 stycznia 2012 r. realizuje minister właściwy do spraw pracy oraz marszałkowie województw przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy.

Ważna informacja:
Z dniem 2  stycznia 2012 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego do obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Właścicielem rachunku jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1.

nowy nr rachunku:  86 1240 6292 1111 0010 5134 9847

Równocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. wszelką korespondencję do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy kierować na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków

  • stanowisko ds. wypłaty świadczeń - obsługa wniosków indywidualnych - tel. 12 428 78 21,
  • stanowisko ds. wypłaty świadczeń - obsługa wykazów i przedsiębiorców z zakresu ustawy ochrony miejsc pracy - tel.: 12 619 84 60 i 12 619 84 63,
  • stanowiska windykacyjne - tel. 12 619 84 65 do 68, 
  • faks 12 422 97 85.

Siedziba Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków

Więcej o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych