Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / MSUES - Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia, powstałe we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU).

Zawiera 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

MSUES zostały wypracowane przez wszystkie strony uczestniczące w procesie szkolenia i doradztwa: oferentów tego typu usług, czyli przedstawicieli firm szkoleniowych, pracowników nauki, a także korzystających z tej oferty, m.in. instytucji publicznych i pracodawców zamawiających szkolenia czy też usługi doradcze.

Prace nad MSUES trwały ponad 3 lata, a bazę merytoryczną opracował w 2010 r. zespół naukowców i praktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Łącznie w pracach nad modelem uczestniczyło 25 naukowców oraz prawie 90 instytucji.

W 2017 r. został przeprowadzony przegląd standardów zakończony ich aktualizacją. Weryfikacje prowadzone w instytucjach, w tym w ramach procesu odnowienia znaku jakości, pokazały, że należy rozwijać standard. Aktualizacja MSUES związana była również z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które determinują zmianę podejścia instytucji do usług rozwojowych. Usługi te będą najczęściej prowadzić do uzyskania kwalifikacji i nie muszą to być szkolenia, do których odnosił się standard. Celem aktualizacji było wypracowanie standardów i wskaźników adekwatnych dla oceny jakości usług o charakterze doradczym świadczonych przez instytucje.

W dniach 24 marca 2017 r. oraz 11 kwietnia 2017 r. odbyły się warsztaty, podczas których wypracowano mierzalne i weryfikowalne wskaźniki MSUES, mające być podstawą do weryfikacji dla audytorów. Uczestnikami warsztatów byli członkowie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego oraz przedstawiciele instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości MSUES i świadczących usługi doradcze. Ponadto w warsztatach aktywny udział wzięli przedstawiciele instytucji audytujących. Wypracowany podczas tych spotkań materiał został przesłany do szerokich konsultacji społecznych. 30 czerwca 2017 r. Rada Programowa MPKU przyjęła zmiany Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (wersja 2.0) polegające na dodaniu wskaźników określających oczekiwany poziom jakości usług doradczych. Obecnie możliwa jest również weryfikacja instytucji zainteresowanych posiadaniem znaku jakości MSUES o usługi doradcze. 

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych - wersja 1.0 - ten znak jakości MSUES będzie przyznawany do końca 2017 r. oraz zachowa ważność do czasu wygaśnięcia zawieranych umów licencyjnych. Instytucja używa wówczas następującego znaku jakości:

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych - wersja 2.0 - tym znakiem jakości MSUES posługują się instytucje, które zostały zweryfikowane po aktualizacji standardu, czyli zarówno w zakresie usług szkoleniowych, jak i doradczych. Instytucja używa wówczas następującego znaku jakości:

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych grup standardów oraz wskaźników mierzących czy standard jest spełniony zawarte są w "Przewodniku po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych". Przewodnik zawiera opis dobrych praktyk w odniesieniu do poszczególnych standardów oraz wskazówki do samoewaluacji. Jest w trakcie aktualizacji w zakresie usług doradczych. 

Zobacz spot.