Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / MSUES - Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych / Procedura weryfikacji zgodności z MSUES i przyznawania znaku jakości

Procedura weryfikacji zgodności z MSUES i przyznawania znaku jakości

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych są narzędziem służącym do oceny instytucji szkoleniowych, zainteresowanych otrzymaniem znaku jakości.

Instytucja szkoleniowa jest rozumiana jako publiczny i niepubliczny podmiot prowadzący na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną, skierowaną do osób dorosłych. Procedura weryfikacji instytucji szkoleniowych pod kątem zgodności z MSUES składa się z 4 etapów:

 • samoocena,
 • konsultacja,
 • audyt zewnętrzny,
 • monitorowanie jakości usług. 

Poniżej znajdą Państwo opis poszczególnych etapów, zawierający kluczowe informacje dla instytucji szkoleniowej.

ETAP I - SAMOOCENA

 1. Jest to indywidualna i świadoma refleksja instytucji szkoleniowej, która w oparciu o wiedzę dotyczącą sposobów własnego działania samodzielnie rozstrzyga czy spełnia wymagania zdefiniowane w MSUES. Wskazówki dotyczące przeprowadzenia samooceny zawiera "Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych".
 2. Instytucja szkoleniowa umieszcza wyniki samooceny w dostępnym on-line formularzu samooceny.
 3. Instytucja szkoleniowa dostarcza do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie podpisany dokument samooceny wraz z wyrażeniem zgody na przystąpienie do procesu weryfikacji pod kątem zgodności z MSUES.
 4. Wyniki samooceny są przedmiotem rozmowy z konsultantem i stanowią punkt odniesienia dla działań dostosowujących funkcjonowanie instytucji szkoleniowej do wymagań MSUES.

ETAP II - KONSULTACJA

Spotkanie konsultanta z przedstawicielem instytucji szkoleniowej odbywa się w Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w uzgodnionym wcześniej terminie. Możliwa jest również telefoniczna konsultacja lub przy użyciu Skype'a. Odbywa się ono najwcześniej 2 tygodnie po wpłynięciu formularza, nie powinno trwać dłużej niż 3 godziny i ma dotyczyć w głównej mierze samooceny. W trakcie konsultacji następuje:

 1. Przedstawienie warunków systemu (regulaminu i umowy licencyjnej).
 2. Doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów standardów, które budzą wątpliwości.
 3. Określenie ewentualnych działań dostosowujących funkcjonowanie instytucji szkoleniowej do wymagań MSUES.
 4. Sporządzenie planu audytu.
 5. Proponowanych przez instytucję szkoleniową metod weryfikacji poszczególnych wskaźników.
 6. Zadeklarowanych przez instytucję szkoleniową źródeł, które w trakcie audytu mogą być podstawą weryfikacji poszczególnych wskaźników.
 7. Zdefiniowanie działań dostosowujących funkcjonowanie instytucji szkoleniowej do wymagań MSUES.
 8. Przekazanie informacji o wszystkich uprawnionych firmach audytujących, w których instytucja szkoleniowa może kupić usługę audytu.

ETAP III - AUDYT ZEWNĘTRZNY

Audyt zewnętrzny prowadzony jest przez uprawnioną instytucję audytującą wpisaną do Rejestru instytucji audytujących i audytorów, niezależny od audytowanej instytucji szkoleniowej. Jego celem jest uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny jakości usług edukacyjno-szkoleniowych świadczonych przez instytucję szkoleniową przy zastosowaniu wymagań zdefiniowanych w MSUES.

W trakcie audytu będą prowadzone następujące działania:

 1. Badanie dokumentacji (np. programy szkoleń, materiały szkoleniowe, raporty z ewaluacji szkoleń, dokumenty opisujące funkcjonowanie jednostki, dokumentacja dotycząca kadry szkoleniowej).
 2. Wywiady indywidualne z członkami kadry zarządzającej.
 3. Wywiady grupowe i indywidualne z uczestnikami szkoleń i kadrą szkoleniową.
 4. Obserwacja zajęć.
 5. Obserwacja infrastruktury.

Efektem audytu będzie:

 1. Uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że instytucja szkoleniowa realizuje usługi o wymaganym standardzie jakości (przestrzegając Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, które stanowią wytyczne co do oczekiwanego poziomu w zakresie głównych obszarów działalności instytucji szkoleniowych, mających wpływ na jakość usług edukacyjno-szkoleniowych).
 2. Sformułowanie opinii na podstawie wyników audytu, pozwalających na usprawnienie funkcjonowania instytucji szkoleniowej poprzez:
  • wskazanie najmocniejszych stron instytucji - niezależnie od tego czy wiążą się ze spełnianiem standardu, czy nie;
  • wskazanie najważniejszych obszarów do rozwoju na bazie standardów;
  • wskazanie, w przypadku braku zgodności z MSUES, działań dostosowujących (przy uwzględnieniu propozycji instytucji szkoleniowej).
 3. Wydanie opinii o działalności firmy szkoleniowej w zgodzie/lub niezgodnie z wymaganym standardem, uprawdopodobniającym dostarczanie dobrych jakościowo szkoleń oraz zasadności lub braku zasadności przyznania prawa do posługiwania się znakiem jakości MSUES (zawartej w sporządzonym raporcie z audytu).

W wyniku przeprowadzonego audytu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie otrzymuje opinię audytorów o spełnieniu (lub nie) przez instytucję szkoleniową wymaganych standardów jakościowych, a tym samym o ewentualnej zasadności przyznania prawa do posługiwania się znakiem jakości MSUES. Opinia ta stanowi racjonalne zapewnienie audytora, które jest podstawą do przyznania znaku jakości MSUES. Opinia ta odnosi się do dwóch przypadków:

 1. Przyznania prawa do posługiwania się znakiem jakości MSUES - instytucja szkoleniowa spełnia wszystkie standardy w ramach MSUES.
 2. Odmowy przyznania prawa do posługiwania się znakiem jakości MSUES - instytucja szkoleniowa nie spełnia w wymaganym zakresie standardów MSUES. Oznacza to, że wystarczy, aby nie spełniła jednego ze wskaźników poziomu oczekiwanego w ramach danego standardu.

Znak jakości przyznawany jest na okres 3 lat. W momencie przyznania znaku jakości instytucja szkoleniowa zostaje wpisana do prowadzonego przez Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia Rejestru instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości MSUES.

ETAP IV - MONITOROWANIE JAKOŚCI

Instytucje szkoleniowe posiadające znak jakości MSUES (wpisane do Rejestru instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości MSUES) poddawane będą monitorowaniu ze strony Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w zakresie jakości świadczonych usług (zbieranie i analiza informacji o zmianach zachodzących w instytucjach szkoleniowych) oraz audyt monitorujący zgodność z MSUES.