Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

System zarządzania jakością oparty o MSUES

Standardy służą do oceny zarządzania instytucją szkoleniową, która jest zainteresowana potwierdzeniem jakości swojej pracy i otrzymaniem znaku MSUES.

System ten dedykowany jest przede wszystkim instytucjom/firmom zainteresowanym dostarczaniem usług szkoleniowych, finansowanych z pieniędzy publicznych. MSUES pozwala niezależnym audytorom zweryfikować sposób funkcjonowania podmiotów szkoleniowych na rynku i sposób realizacji usług szkoleniowych.

Znak jakości MSUES oznacza dla klienta firmy szkoleniowej potwierdzenie, że szkolenia realizowane są na odpowiednim poziomie, firma szkoleniowa jest dobrze zarządzana, jakość dostarczanych szkoleń jest sprawdzana i monitorowana, a wszelkie zidentyfikowane odstępstwa od standardów są podstawą do interwencji, łącznie z odebraniem firmie szkoleniowej prawa do posługiwania się MSUES.

Jeśli klient stwierdzi, że standardy nie są przestrzegane i/lub jakość szkoleń odbiega od deklarowanej, to ma możliwość zgłoszenia tego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który podejmuje stosowną interwencję.

Rola administracji województwa w procesie zarządzania jakością opartego o MSUES to monitoring jakości audytów, standardu, firm szkoleniowych, w tym systemowego reagowania na identyfikowane nieprawidłowości, np. reklamacje z rynku, co wyróżnia tę certyfikację na tle innych dostępnych w kraju.

Podsumowując:

  1. MSUES standard „skrojony na miarę" - opracowany i zweryfikowany w pilotażowych wdrożeniach z instytucjami szkoleniowymi, ewaluowany od strony instytucji szkoleniowych, dysponentów szkoleń, klientów (przedsiębiorców), oceniony pozytywnie przez ekspertów.
  2. Edukacja i rozwój rynku szkoleń - wdrożenie MSUES powoduje realne podnoszenie jakości (nie tylko weryfikację firmy), ma również wymiar edukacyjny (w procesie przygotowania do audytu), sam proces audytu jest dookreślony w procedurach MSUES jako rozwijający firmę w kierunku jakości.
  3. Wysoka jakość procesu certyfikacyjnego - wymagania dotyczące kadry audytorów postawione są wysoko, zapewnione jest wsparcie merytoryczne dla audytorów w zakresie specyfiki usług edukacyjno-szkoleniowych, a proces audytu jest zoptymalizowany dokładnie dla potrzeb instytucji szkoleniowych.

Monitorowanie zewnętrzne - monitorowanie prowadzone jest w sposób ciągły, w oparciu o reklamacje klientów i analizy ryzyka, prowadzony jest również nadzór zewnętrzny nad firmami audytowymi i audytorami.