Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Rejestr instytucji szkoleniowych / Wpis i wykreślenie z rejestru
kontakt

Kwestiami związanymi z rejestrem instytucji szkoleniowych zajmuje się Zespół Programów i Usług Rynku Pracy.

Informacji na ten temat udziela pani Marta Wilczyńska-Syga:

ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Wpis i wykreślenie z rejestru

Aby uzyskać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, należy wypełnić wniosek i dostarczyć go wraz z odpowiednimi załącznikami do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (dotyczy instytucji szkoleniowych mających siedzibę w województwie małopolskim).

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych dokonywany jest w formie  elektronicznej na podstawie wniosku o wpis, przekazanego przez instytucję szkoleniową, w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek wypełnia się bezpośrednio w Rejestrze instytucji szkoleniowych (program Syriusz) lub w formie tradycyjnej:

Wypełniając wniosek w formie elektronicznej, należy zapamiętać kod dostępu, króry zostanie nadany przy pierwszym logowaniu. Kod ten będzie potrzebny do wprowadzenia zmian we wniosku.


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
: do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną i kopie dokumentów potwierdzających posiadaną akredytację lub certyfikaty jakości, w formie papierowej i elektronicznej.

Po wpisaniu instytucji do rejestru (a także zgłoszeniu zmian adresu czy nazwy) Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przesyła zawiadomienie o dokonanym wpisieAktualny wpis (wersja bez podpisu) do RIS można pobrać bezpośrednio na stronie www.ris.praca.gov.pl .

Wniosek o wpis do rejestru pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku niekompletnego lub nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub braku kopii dokumentu, na podstawie którego prowadzona jest edukacja pozaszkolna, a instytucja szkoleniowa mimo wezwania nie przedłoży poprawnego wniosku lub kopii właściwego dokumentu w terminie miesiąca od dnia wezwania.

Szczegółowe informacje o trybie dokonywania wpisu w rejestrze instytucji szkoleniowych określa rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

 

Wykreślenie z rejestru: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru:

  • na wniosek instytucji szkoleniowej,
  • w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową,