Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Służba zastępcza

Służba zastępcza

Zgodnie z ustawą o służbie zastępczej - Dz. U. Nr 223 z 2003r. poz. 2217 z późn. zm., odbywanie służby zastępczej uznaje się za spełnienie powszechnego obowiązku obrony RP w zakresie służby wojskowej.

Poborowi przeznaczeni do zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego, mogą ze względu na przekonania religijne albo wyznawane zasady moralne, występować do Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej w Krakowie (za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień) z pisemnymi wnioskami o skierowanie ich do odbycia służby zastępczej.

Poborowych, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, kieruje do odbycia służby zastępczej dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, który zawiera ze wskazanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pracodawcami umowy o wykonanie pracy przez poborowych skierowanych do odbycia u nich służby zastępczej.

Służba zastępcza polega na wykonywaniu prac na rzecz :

  • ochrony środowiska
  • służby zdrowia
  • pomocy społecznej
  • ochrony przeciwpożarowej
  • opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi
  • administracji publicznej
  • wymiaru sprawiedliwości


Służbę zastępczą odbywa się w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w organizacjach pożytku publicznego.

Komunikat w sprawie zwolnienia z odbywania służby zastępczej z dniem 30 grudnia 2009 r.

W dniu 30 grudnia 2009 r. wchodzi w życie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw -  ( Dz. U. Nr 161,  poz. 1278 ).

Zgodnie z art. 21  w/wym. ustawy z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwalnia się z tej służby. Wyżej wymienione osoby z dniem zwolnienia ze służby zastępczej, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy.