Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
kontakt

Wydawaniem zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Polski zajmuje się Zespół Programów i Usług Rynku Pracy.

Informacji na ten temat udziela pani Małgorzata Myćka:

ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Procedura wydawania zaświadczeń

Wnioski o wydanie  zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  należy składać do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy - dla obywateli polskich zamieszkałych w województwie małopolskim lub obywateli innych państw zatrudnionych na terenie Małopolski będzie to Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 60,00 zł. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

nr konta 91 1240 6292 1111 0010 5134 1997
,
tytuł wpłaty: Opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie należy dostarczyć:

  • podanie o wystawienie zaświadczenia;
  • kopię strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy, ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia;
  • kopie dokumentów potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej przez wnioskodawcę oraz zawierających informacje o jego doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz zatrudnienia przy jej wykonywaniu w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa, w szczególności:
   • świadectw pracy lub umów o pracę,
   • umów cywilnoprawnych - w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • oświadczenie wnioskodawcy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z numerem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca posiada takie wpisy i numery;
  • dowód wpłaty - Opłatę, w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia, tj. w 2017 roku 60,00 zł (wyłącznie w polskiej walucie).