Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Zasiłki dla osób bezrobotnych a praca za granicą / Potwierdzenie okresów ubezpieczenia w Polsce
kontakt

W sprawach zasiłku dla bezrobotnych, którzy wyjeżdżają za granicę lub powracają do Polski, kontaktuj się z Zespołem Obsługi Instytucji Rynku Pracy:

  • telefonicznie: 12 428 78 73
  • mailowo: up@wup-krakow.pl
  • osobiście: w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Potwierdzenie okresów ubezpieczenia w Polsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wyda na twój wniosek dokument "U1" potwierdzający okresy zatrudnienia, ubezpieczenia i prowadzonej działalności na własny rachunek w celu przedłożenia go w zagranicznej instytucji właściwej do spraw bezrobocia o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.

W takim przypadku należy złożyć (kserokopie dokumentów, a oryginały do wglądu):

  • świadectwa pracy (w przypadku zatrudnienia na niepełny etat konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ZUS lub od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę),

  • decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej - jeśli była prowadzona działalność gospodarcza na terenie Polski,

  • zaświadczenie ZUS, że w okresie prowadzenia działalności gospodarczej były opłacane składki na Fundusz Pracy  w wysokości, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę - jeśli dotyczy,

  • inne dokumenty potwierdzające okres ubezpieczenia, za który opłacana była składka na Fundusz Pracy, np. od umowy zlecenia wraz z zaświadczeniem z ZUS lub od pracodawcy, że miesięczne wynagrodzenie osiągane z tego tytułu było w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

  • dowód osobisty,

  • zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy z informacją o dokonanych rejestracjach jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku.