Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
kontakt

W sprawach zasiłku dla bezrobotnych, którzy wyjeżdżają za granicę lub powracają do Polski, kontaktuj się z Zespołem Obsługi Instytucji Rynku Pracy:

  • telefonicznie: 12 428 78 73
  • mailowo: up@wup-krakow.pl
  • osobiście: w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Podstawa prawna

Uwaga: Od 1 maja 2010 r. obowiązują nowe zasady przyznawania świadczeń dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ( w szczególności rozdział VI - Zasiłki dla bezrobotnych)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ( w szczególności rozdział V - Zasiłki dla bezrobotnych)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz zmieniające treść załączników
  • Decyzja H1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
  • Decyzja U2 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu art. 65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 883/2004 dotyczącego uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych osób całkowicie bezrobotnych innych niż pracownicy przygraniczni, które w okresie ich ostatniego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, miały miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego innego niż właściwe państwo członkowskie
  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w szczególności rozdz. 15)