Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
kontakt

W sprawach zasiłku dla bezrobotnych, którzy wyjeżdżają za granicę lub powracają do Polski, kontaktuj się z Zespołem Obsługi Instytucji Rynku Pracy:

  • telefonicznie: 12 428 78 73
  • mailowo: up@wup-krakow.pl
  • osobiście: w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Transfer zasiłku z Polski za granicę

Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku ma możliwość poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, korzystając jednocześnie z możliwości pobierania w tym kraju zasiłku dla bezrobotnych przez okres od 3 do 6 miesięcy.

Przed wyjazdem za granicę:

  • pozostajesz w dyspozycji powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przez 4 tygodnie przed dniem wyjazdu;
  • złożysz wniosek o wydanie dokumentu „U2" w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na 7 dni przed terminem zaplanowanego wyjazdu;
  • zgłosisz się do Narodowego Funduszu Zdrowia celem uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do świadczeń zdrowotnych w kraju poszukiwania pracy (na okres do 3 miesięcy na podstawie dokumentu U2).

Po przyjeździe do kraju poszukiwania pracy:

  • zgłosisz się do odpowiednich służb zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z Polski celem rejestracji;
  • po dokonaniu rejestracji podlegasz lokalnym służbom zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy i jesteś zobowiązany do informowania o każdej sytuacji powodującej zmianę Twojego statusu;
  • zasiłek dla bezrobotnych będzie wypłacany przez okres 3 miesięcy. Na Twój wniosek zasiłek ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy (z prośbą o przedłużenie transferu zasiłku należy zwrócić się do WUP w okresie 2 tygodni przed upływem okresu 3 miesięcy - data końca transferu wskazana dokumentem U2).

Aby kontynuować zasiłek w Polsce, musisz wrócić do kraju najpóźniej w ostatnim dniu ważności formularza.