Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Usługi rynku pracy / Zasiłki dla osób bezrobotnych a praca za granicą / Zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą
kontakt

W sprawach zasiłku dla bezrobotnych, którzy wyjeżdżają za granicę lub powracają do Polski, kontaktuj się z Zespołem Obsługi Instytucji Rynku Pracy:

 • telefonicznie: 12 428 78 73
 • mailowo: up@wup-krakow.pl
 • osobiście: w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
dotyczącej postaw etycznych pracowników WUP.

Kwestionariusz należy odesłać
na adres e-mail:  

kodeksetyki@wup-krakow.pl

Pobierz ankietę

 

Zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą

Jeżeli straciłeś pracę na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, masz możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia na warunkach obowiązujących i w wysokości zasiłku wypłacanego w tym państwie.

Jeżeli nie spełniłeś warunków do otrzymania zasiłku w kraju, w którym ostatnio pracowałeś i powróciłeś do Polski, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy z zagranicy będzie ustalane na podstawie polskiego ustawodawstwa w przypadku, gdy:

  • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia był spełniony na terenie Polski;

  • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia nie był spełniony w Polsce, ale według kryteriów określonych w art. 11 rozporządzenia 987/2009 - jesteś pracownikiem powracającym i podczas ostatniej pracy za granicą posiadałeś miejsce zamieszkania w Polsce.

   

  W takim przypadku:

  • należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego;

  • wypełnić informację o przebiegu ubezpieczenia w celu ustalenia prawa do zasiłku z tytułu bezrobocia po pracy za granicą wraz załącznikami.

  Uwaga!

  Zgodnie z art. 71 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. za dzień udokumentowania okresu uprawniającego do zasiłku należy uznać:

  • dzień złożenia przez bezrobotnego tzw. dokumentu przenośnego U1;
  • złożenie jakiejkolwiek dokumentacji przez bezrobotnego, na podstawie której zagraniczna instytucja właściwa potwierdziła okresy zatrudnienia i ubezpieczenia.

  Zgodnie z art. 41 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku - doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.